WebRequest.GetRequestStreamAsync Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie podrzędnej, zwraca Stream do zapisywania danych w ramach operacji asynchronicznej.When overridden in a descendant class, returns a Stream for writing data to the Internet resource as an asynchronous operation.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<System::IO::Stream ^> ^ GetRequestStreamAsync();
public virtual System.Threading.Tasks.Task<System.IO.Stream> GetRequestStreamAsync ();
abstract member GetRequestStreamAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<System.IO.Stream>
override this.GetRequestStreamAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<System.IO.Stream>
Public Overridable Function GetRequestStreamAsync () As Task(Of Stream)

Zwraca

Task<Stream>

Obiekt zadania reprezentujący operację asynchroniczną.The task object representing the asynchronous operation.

Uwagi

Ta operacja nie będzie blokować.This operation will not block. Zwrócony obiekt Task<TResult> zostanie ukończony, gdy Stream do zapisywania danych do zasobu internetowego jest dostępny.The returned Task<TResult> object will complete when the Stream for writing data to the Internet resource is available.

Po wywołaniu GetRequestStreamAsyncupewnij się, że zamknięto strumień żądań przed wywołaniem GetResponseAsync.After you call GetRequestStreamAsync, make sure you close the request stream before you call GetResponseAsync.

Dotyczy