WebRequest.GetResponseAsync Metoda

Definicja

Po przesłonięciu w klasie potomnej zwraca odpowiedź na żądanie internetowe jako operację asynchroniczną.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<System::Net::WebResponse ^> ^ GetResponseAsync();
public virtual System.Threading.Tasks.Task<System.Net.WebResponse> GetResponseAsync ();
abstract member GetResponseAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<System.Net.WebResponse>
override this.GetResponseAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<System.Net.WebResponse>
Public Overridable Function GetResponseAsync () As Task(Of WebResponse)

Zwraca

Task<WebResponse>

Obiekt zadania reprezentujący operację asynchroniczną.

Uwagi

Ta operacja nie będzie blokować. Zwrócony obiekt zostanie ukończony Task<TResult> po udostępnieniu odpowiedzi na żądanie internetowe.

Dotyczy