WebResponse.SupportsHeaders Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy nagłówki są obsługiwane.Gets a value that indicates if headers are supported.

public:
 virtual property bool SupportsHeaders { bool get(); };
public virtual bool SupportsHeaders { get; }
member this.SupportsHeaders : bool
Public Overridable ReadOnly Property SupportsHeaders As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Zwraca wartość Boolean.Returns Boolean.

true, jeśli nagłówki są obsługiwane; w przeciwnym razie false.true if headers are supported; otherwise, false.

Uwagi

Ta właściwość ma zawsze wartość true dla .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5.This property is always true for .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5.

Dotyczy