WebResponse.IDisposable.Dispose Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwalnia wszystkie zasoby używane przez WebResponse.When overridden in a derived class, releases all resources used by the WebResponse.

 virtual void System.IDisposable.Dispose() = IDisposable::Dispose;
void IDisposable.Dispose ();
abstract member System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
override this.System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
Sub Dispose () Implements IDisposable.Dispose

Implementuje

Wyjątki

Podjęto próbę uzyskania dostępu do metody, gdy metoda nie zostanie zastąpiona w klasie podrzędnej.Any attempt is made to access the method, when the method is not overridden in a descendant class.

Dotyczy