WebResponse.ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Wypełnia wystąpienie SerializationInfo danymi, które są konieczne do serializacji WebResponse.Populates a SerializationInfo instance with the data that is needed to serialize WebResponse.

 virtual void System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ serializationInfo, System::Runtime::Serialization::StreamingContext streamingContext) = System::Runtime::Serialization::ISerializable::GetObjectData;
void ISerializable.GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo serializationInfo, System.Runtime.Serialization.StreamingContext streamingContext);
abstract member System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Sub GetObjectData (serializationInfo As SerializationInfo, streamingContext As StreamingContext) Implements ISerializable.GetObjectData

Parametry

serializationInfo
SerializationInfo

SerializationInfo, który będzie przechowywać serializowane dane dla WebResponse.A SerializationInfo that will hold the serialized data for the WebResponse.

streamingContext
StreamingContext

StreamingContext, który zawiera miejsce docelowe serializowanego strumienia, który jest skojarzony z nowym WebResponse.A StreamingContext that contains the destination of the serialized stream that is associated with the new WebResponse.

Implementuje

Dotyczy