ValueWebSocketReceiveResult Struktura

Definicja

Reprezentuje wynik wykonania pojedynczej ReceiveAsync(Memory<Byte>, CancellationToken) operacji na WebSocket.Represents the result of performing a single ReceiveAsync(Memory<Byte>, CancellationToken) operation on a WebSocket.

public value class ValueWebSocketReceiveResult
public struct ValueWebSocketReceiveResult
type ValueWebSocketReceiveResult = struct
Public Structure ValueWebSocketReceiveResult
Dziedziczenie
ValueWebSocketReceiveResult

Konstruktory

ValueWebSocketReceiveResult(Int32, WebSocketMessageType, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie struktury ValueWebSocketReceiveResult.Initializes a new instance of the ValueWebSocketReceiveResult struct. Wystąpienie tej struktury reprezentuje wynik wykonania pojedynczej operacji ReceiveAsync na WebSocket.An instance of this struct represents the result of performing a single ReceiveAsync operation on a WebSocket.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę bajtów odebranych WebSocket.Gets the number of bytes that the WebSocket received.

EndOfMessage

Pobiera czy wiadomość została całkowicie odebrana.Gets whether the message has been received completely.

MessageType

Pobiera typ bieżącego komunikatu.Gets the type of the current message.

Dotyczy