ValueWebSocketReceiveResult Struktura

Definicja

Reprezentuje wynik wykonania pojedynczej ReceiveAsync(Memory<Byte>, CancellationToken) operacji WebSocketna.Represents the result of performing a single ReceiveAsync(Memory<Byte>, CancellationToken) operation on a WebSocket.

public value class ValueWebSocketReceiveResult
public struct ValueWebSocketReceiveResult
type ValueWebSocketReceiveResult = struct
Public Structure ValueWebSocketReceiveResult
Dziedziczenie
ValueWebSocketReceiveResult

Konstruktory

ValueWebSocketReceiveResult(Int32, WebSocketMessageType, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie ValueWebSocketReceiveResult struktury.Initializes a new instance of the ValueWebSocketReceiveResult struct. Wystąpienie tej struktury reprezentuje wynik wykonania pojedynczej operacji ReceiveAsync na WebSocket.An instance of this struct represents the result of performing a single ReceiveAsync operation on a WebSocket.

Właściwości

Count
EndOfMessage
MessageType

Dotyczy