NotImplementedException Klasa

Definicja

Wyjątek, który jest generowany, gdy żądana Metoda lub operacja nie jest zaimplementowana.The exception that is thrown when a requested method or operation is not implemented.

public ref class NotImplementedException : SystemException
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public class NotImplementedException : SystemException
type NotImplementedException = class
  inherit SystemException
Public Class NotImplementedException
Inherits SystemException
Dziedziczenie
NotImplementedException
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład zgłasza ten wyjątek dla metody, która nie została opracowana.The following example throws this exception for a method that has not been developed.

static void Main(string[] args)
{
  try
  {
    FutureFeature();
  }
  catch (NotImplementedException notImp)
  {
    Console.WriteLine(notImp.Message);
  }
}

static void FutureFeature()
{
  // Not developed yet.
  throw new NotImplementedException();
}
Sub Main()
  Try
    FutureFeature()
  Catch NotImp As NotImplementedException
    Console.WriteLine(NotImp.Message)
  End Try


End Sub

Sub FutureFeature()
  ' not developed yet.
  Throw New NotImplementedException()
End Sub

Uwagi

Wyjątek NotImplementedException jest generowany, gdy określona metoda, Akcesor get lub Set jest obecna jako element członkowski typu, ale nie jest zaimplementowana.The NotImplementedException exception is thrown when a particular method, get accessor, or set accessor is present as a member of a type but is not implemented.

NotImplementedException używa domyślnej implementacji Object.Equals, która obsługuje równość odwołań.NotImplementedException uses the default Object.Equals implementation, which supports reference equality. Aby zapoznać się z listą wartości początkowych dla wystąpienia NotImplementedException, zobacz konstruktory NotImplementedException.For a list of initial values for an instance of NotImplementedException, see the NotImplementedException constructors.

Zgłaszanie wyjątkuThrowing the exception

Można zgłosić wyjątek NotImplementedException we właściwościach lub metodach we własnych typach, gdy ten element członkowski jest nadal w fazie projektowania i będzie później wdrażany w kodzie produkcyjnym.You might choose to throw a NotImplementedException exception in properties or methods in your own types when the that member is still in development and will only later be implemented in production code. Innymi słowy, wyjątek NotImplementedException powinien być synonimem "wciąż w tworzeniu".In other words, a NotImplementedException exception should be synonymous with "still in development."

Obsługa wyjątkuHandling the exception

Wyjątek NotImplementedException wskazuje, że metoda lub właściwość, którą próbujesz wywołać, nie ma implementacji i w związku z tym nie zapewnia żadnych funkcji.The NotImplementedException exception indicates that the method or property that you are attempting to invoke has no implementation and therefore provides no functionality. W związku z tym ten błąd nie powinien być obsługiwany w bloku try/catch.As a result, you should not handle this error in a try/catch block. Zamiast tego należy usunąć wywołanie elementu członkowskiego z kodu.Instead, you should remove the member invocation from your code. Możesz dołączyć wywołanie do elementu członkowskiego, gdy jest on zaimplementowany w produkcyjnej wersji biblioteki.You can include a call to the member when it is implemented in the production version of a library.

W niektórych przypadkach wyjątek NotImplementedException nie może być używany do wskazania funkcji, która jest nadal w fazie opracowywania w bibliotece przedprodukcyjnej.In some cases, a NotImplementedException exception may not be used to indicate functionality that is still in development in a pre-production library. Nadal jednak oznacza to, że funkcja jest niedostępna i należy usunąć wywołanie elementu członkowskiego z kodu.However, this still indicates that the functionality is unavailable, and you should remove the member invocation from your code.

NotImplementedException i inne typy wyjątkówNotImplementedException and other exception types

.NET Framework obejmuje również dwa inne typy wyjątków, NotSupportedException i PlatformNotSupportedException, które wskazują, że dla określonego elementu członkowskiego typu nie istnieje implementacja.The .NET Framework also includes two other exception types, NotSupportedException and PlatformNotSupportedException, that indicate that no implementation exists for a particular member of a type. Należy zgłosić jeden z nich zamiast NotImplementedException wyjątek w następujących warunkach.You should throw one of these instead of a NotImplementedException exception under the following conditions.

wyjątek PlatformNotSupportedExceptionPlatformNotSupportedException exception
Jeśli zaprojektowano typ z co najmniej jednym elementem członkowskim, który jest dostępny na niektórych platformach lub w niektórych wersjach, ale nie na innych, można zgłosić ten wyjątek na platformach, na których ta funkcja nie jest obsługiwana.If you've designed a type with one or more members that are available on some platforms or in some versions but not on others, you can throw this exception on platforms on which the functionality is not supported.

wyjątek NotSupportedExceptionNotSupportedException exception
Zgłoś wyjątek NotSupportedException, jeśli implementacja elementu członkowskiego interfejsu lub przesłonięcia metody abstrakcyjnej klasy bazowej jest niemożliwa.Throw a NotSupportedException exception if the implementation of an interface member or an override to an abstract base class method is not possible. Na przykład Metoda Convert.ToInt32(DateTime) zgłasza wyjątek NotSupportedException, ponieważ nie istnieje znacząca konwersja między datą i godziną a 32-bitową liczbą całkowitą ze znakiem.For example, the Convert.ToInt32(DateTime) method throws a NotSupportedException exception because no meaningful conversion between a date and time and a 32-bit signed integer exists. Metoda musi być obecna w tym przypadku, ponieważ Klasa Convert implementuje interfejs IConvertible.The method must be present in this case because the Convert class implements the IConvertible interface.

Należy również zgłosić wyjątek NotSupportedException w przypadku zaimplementowania abstrakcyjnej klasy bazowej i dodania do niej nowego elementu członkowskiego, który musi zostać zastąpiony przez klasy pochodne.You should also throw a NotSupportedException exception if you've implemented an abstract base class and add a new member to it that must be overridden by derived classes. W takim przypadku uczynienie elementu abstrakcyjnym powoduje niepowodzenie załadowania istniejących podklas.In that case, making the member abstract causes existing subclasses to fail to load.

Konstruktory

NotImplementedException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy NotImplementedException z właściwościami domyślnymi.Initializes a new instance of the NotImplementedException class with default properties.

NotImplementedException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy NotImplementedException klasy z serializowanych danych.Initializes a new instance of the NotImplementedException class with serialized data.

NotImplementedException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy NotImplementedException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie.Initializes a new instance of the NotImplementedException class with a specified error message.

NotImplementedException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy NotImplementedException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie i odwołania do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the NotImplementedException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

Właściwości

Data

Pobiera kolekcję par klucz/wartość, które zawierają dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika dotyczące wyjątku.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
HelpLink

Pobiera lub ustawia link do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Odziedziczone po Exception)
HResult

Pobiera lub ustawia wartość HRESULT, kodowane wartości liczbowe przypisane do określonego wyjątku.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Odziedziczone po Exception)
InnerException

Pobiera wystąpienie Exception, które spowodowało wyjątek bieżący.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Message

Pobiera komunikat, który opisuje bieżący wyjątek.Gets a message that describes the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Source

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Odziedziczone po Exception)
StackTrace

Pobiera ciąg reprezentujący bezpośrednie ramki w stosie wywołań.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Odziedziczone po Exception)
TargetSite

Pobiera metodę, która zgłasza bieżący wyjątek.Gets the method that throws the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetBaseException()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca Exception, który jest główną przyczyną jednego lub kilku kolejnych wyjątków.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Odziedziczone po Exception)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, ustawia SerializationInfo z informacjami o wyjątku.When overridden in a derived class, sets the SerializationInfo with information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
GetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.Gets the runtime type of the current instance.

(Odziedziczone po Exception)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu bieżącego wyjątku.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Zdarzenia

SerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowany w celu utworzenia obiektu stanu wyjątku, który zawiera serializowane dane dotyczące wyjątku.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Odziedziczone po Exception)

Dotyczy

Zobacz też