Nullable<T>.GetValueOrDefault Metoda

Definicja

Pobiera wartość bieżącego Nullable<T> obiektu lub wartość domyślną.Retrieves the value of the current Nullable<T> object, or a default value.

Przeciążenia

GetValueOrDefault()

Pobiera wartość bieżącego Nullable<T> obiektu lub wartość domyślną typu źródłowego.Retrieves the value of the current Nullable<T> object, or the default value of the underlying type.

GetValueOrDefault(T)

Pobiera wartość bieżącego Nullable<T> obiektu lub określoną wartość domyślną.Retrieves the value of the current Nullable<T> object, or the specified default value.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pobiera wartość Nullable<T> obiektu, jeśli ta wartość jest zdefiniowana; w przeciwnym razie pobiera wartość domyślną lub określoną wartość domyślną.The following code example retrieves the value of a Nullable<T> object if that value is defined; otherwise, it retrieves the default value or a specific default value.

// This code example demonstrates the
// Nullable<T>.GetValueOrDefault methods.

using System;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
  float? mySingle = 12.34f;
  float? yourSingle = -1.0f;

  Console.WriteLine("*** Display a value or the default value ***\n");
// Display the values of mySingle and yourSingle.

  Display("A1", mySingle, yourSingle);

// Assign the value of mySingle to yourSingle, then display the values
// of mySingle and yourSingle. The yourSingle variable is assigned the
// value 12.34 because mySingle has a value.

  yourSingle = mySingle.GetValueOrDefault();
  Display("A2", mySingle, yourSingle);

// Assign null (Nothing in Visual Basic) to mySingle, which means no value is
// defined for mySingle. Then assign the value of mySingle to yourSingle and
// display the values of both variables. The default value of all binary zeroes
// is assigned to yourSingle because mySingle has no value.

  mySingle = null;
  yourSingle = mySingle.GetValueOrDefault();
  Display("A3", mySingle, yourSingle);

// Reassign the original values of mySingle and yourSingle.
  mySingle = 12.34f;
  yourSingle = -1.0f;

  Console.Write("\n*** Display a value or the ");
  Console.WriteLine("specified default value ***\n");

// Display the values of mySingle and yourSingle.
  Display("B1", mySingle, yourSingle);

// Assign the value of mySingle to yourSingle, then display the values
// of mySingle and yourSingle. The yourSingle variable is assigned the
// value 12.34 because mySingle has a value.

  yourSingle = mySingle.GetValueOrDefault(-222.22f);
  Display("B2", mySingle, yourSingle);

// Assign null (Nothing in Visual Basic) to mySingle, which means no value is
// defined for mySingle. Then assign the value of mySingle to yourSingle and
// display the values of both variables. The specified default value of -333.33
// is assigned to yourSingle because mySingle has no value.

  mySingle = null;
  yourSingle = mySingle.GetValueOrDefault(-333.33f);
  Display("B3", mySingle, yourSingle);
  }

// Display the values of two nullable of System.Single structures.
// The Console.WriteLine method automatically calls the ToString methods of
// each input argument to display its values. If no value is defined for a
// nullable type, the ToString method for that argument returns the empty
// string ("").
  public static void Display(string title, float? dspMySingle, float? dspYourSingle)
  {
  Console.WriteLine("{0}) mySingle = [{1}], yourSingle = [{2}]",
           title, dspMySingle, dspYourSingle);
  }
}

/*
This code example produces the following results:

A1) mySingle = [12.34], yourSingle = [-1]
A2) mySingle = [12.34], yourSingle = [12.34]
A3) mySingle = [], yourSingle = [0]

*** Display a value or the specified default value ***

B1) mySingle = [12.34], yourSingle = [-1]
B2) mySingle = [12.34], yourSingle = [12.34]
B3) mySingle = [], yourSingle = [-333.33]

*/
' This code example demonstrates the 
' Nullable(Of T).GetValueOrDefault methods.

Class Sample
  Public Shared Sub Main() 
    Dim mySingle As Nullable(Of System.Single) = 12.34F 
    Dim yourSingle As Nullable(Of System.Single) = - 1.0F 
    
    Console.WriteLine("*** Display a value or the default value ***" & vbCrLf)
  ' Display the values of mySingle and yourSingle.
    Display("A1", mySingle, yourSingle)
    
  ' Assign the value of mySingle to yourSingle, then display the values 
  ' of mySingle and yourSingle. The yourSingle variable is assigned the 
  ' value 12.34 because mySingle has a value.
    yourSingle = mySingle.GetValueOrDefault()
    Display("A2", mySingle, yourSingle)
    
  ' Assign null (Nothing in Visual Basic) to mySingle, which means no value is
  ' defined for mySingle. Then assign the value of mySingle to yourSingle and
  ' display the values of both variables. The default value of all binary zeroes 
  ' is assigned to yourSingle because mySingle has no value.
    mySingle = Nothing
    yourSingle = mySingle.GetValueOrDefault()
    Display("A3", mySingle, yourSingle)
    
  ' Reassign the original values of mySingle and yourSingle.
    mySingle = 12.34F
    yourSingle = - 1.0F
    
    Console.Write(vbCrLf & "*** Display a value or the ")
    Console.WriteLine("specified default value ***" & vbCrLf)
    
  ' Display the values of mySingle and yourSingle.
    Display("B1", mySingle, yourSingle)
    
  ' Assign the value of mySingle to yourSingle, then display the values 
  ' of mySingle and yourSingle. The yourSingle variable is assigned the 
  ' value 12.34 because mySingle has a value.
    yourSingle = mySingle.GetValueOrDefault(- 222.22F)
    Display("B2", mySingle, yourSingle)
    
  ' Assign null (Nothing in Visual Basic) to mySingle, which means no value is
  ' defined for mySingle. Then assign the value of mySingle to yourSingle and
  ' display the values of both variables. The specified default value of -333.33
  ' is assigned to yourSingle because mySingle has no value.
    mySingle = Nothing
    yourSingle = mySingle.GetValueOrDefault(- 333.33F)
    Display("B3", mySingle, yourSingle)
  
  End Sub
   
  
  ' Display the values of two nullable of System.Single structures.
  ' The Console.WriteLine method automatically calls the ToString methods of 
  ' each input argument to display its values. If no value is defined for a
  ' nullable type, the ToString method for that argument returns the empty
  ' string ("").

  Public Shared Sub Display(ByVal title As String, _
               ByVal dspMySingle As Nullable(Of System.Single), _
               ByVal dspYourSingle As Nullable(Of System.Single))
    If (True) Then
      Console.WriteLine("{0}) mySingle = [{1}], yourSingle = [{2}]", _
                title, dspMySingle, dspYourSingle)
    End If
  End Sub
End Class

'
'This code example produces the following results:
'
'A1) mySingle = [12.34], yourSingle = [-1]
'A2) mySingle = [12.34], yourSingle = [12.34]
'A3) mySingle = [], yourSingle = [0]
'
'*** Display a value or the specified default value ***
'
'B1) mySingle = [12.34], yourSingle = [-1]
'B2) mySingle = [12.34], yourSingle = [12.34]
'B3) mySingle = [], yourSingle = [-333.33]
'

GetValueOrDefault()

Pobiera wartość bieżącego Nullable<T> obiektu lub wartość domyślną typu źródłowego.Retrieves the value of the current Nullable<T> object, or the default value of the underlying type.

public:
 T GetValueOrDefault();
public T GetValueOrDefault ();
member this.GetValueOrDefault : unit -> 'T
Public Function GetValueOrDefault () As T

Zwraca

T

Wartość Value właściwości, jeśli HasValue Właściwość jest true ; w przeciwnym razie wartość domyślna typu źródłowego.The value of the Value property if the HasValue property is true; otherwise, the default value of the underlying type.

Uwagi

GetValueOrDefaultMetoda zwraca wartość, nawet jeśli HasValue Właściwość jest (w false przeciwieństwie do Value właściwości, która zgłasza wyjątek).The GetValueOrDefault method returns a value even if the HasValue property is false (unlike the Value property, which throws an exception). Jeśli HasValue Właściwość jest false , metoda zwraca wartość domyślną typu podstawowego.If the HasValue property is false, the method returns the default value of the underlying type.

Zobacz też

Dotyczy

GetValueOrDefault(T)

Pobiera wartość bieżącego Nullable<T> obiektu lub określoną wartość domyślną.Retrieves the value of the current Nullable<T> object, or the specified default value.

public:
 T GetValueOrDefault(T defaultValue);
public T GetValueOrDefault (T defaultValue);
member this.GetValueOrDefault : 'T -> 'T
Public Function GetValueOrDefault (defaultValue As T) As T

Parametry

defaultValue
T

Wartość, która ma zostać zwrócona, jeśli HasValue Właściwość jest false .A value to return if the HasValue property is false.

Zwraca

T

Wartość Value właściwości, jeśli HasValue Właściwość jest true ; w przeciwnym razie defaultValue parametr.The value of the Value property if the HasValue property is true; otherwise, the defaultValue parameter.

Uwagi

GetValueOrDefaultMetoda zwraca wartość, nawet jeśli HasValue Właściwość jest (w false przeciwieństwie do Value właściwości, która zgłasza wyjątek).The GetValueOrDefault method returns a value even if the HasValue property is false (unlike the Value property, which throws an exception).

Zobacz też

Dotyczy