Nullable<T> Struktura

Definicja

Reprezentuje typ wartości, który można przypisać null .Represents a value type that can be assigned null.

generic <typename T>
 where T : value classpublic value class Nullable
public struct Nullable<T> where T : struct
[System.Serializable]
public struct Nullable<T> where T : struct
type Nullable<'T (requires 'T : struct)> = struct
[<System.Serializable>]
type Nullable<'T (requires 'T : struct)> = struct
Public Structure Nullable(Of T)

Parametry typu

T

Typ wartości bazowej Nullable<T> typu ogólnego.The underlying value type of the Nullable<T> generic type.

Dziedziczenie
Nullable<T>
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu definiuje trzy wiersze tabeli w przykładowej bazie danych Microsoft pubs.The following code example defines three rows of a table in the Microsoft Pubs sample database. Tabela zawiera dwie kolumny, które nie dopuszczają wartości null, oraz dwie kolumny, które mają wartość null.The table contains two columns that are not nullable and two columns that are nullable.

using namespace System;

// Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database.
value struct titleAuthor
{
  public:
    // Author ID; format ###-##-####
    String^ au_id;
    // Title ID; format AA####
    String^ title_id;
    // Author ORD is nullable.
    Nullable<short> au_ord;
    // Royalty Percent is nullable.
    Nullable<int> royaltyper;

  // Display the values of the titleAuthor array elements.
  static void Display(String^ dspTitle,
            array<titleAuthor>^ dspAllTitleAuthors)
  {
    Console::WriteLine("*** {0} ***", dspTitle);
    for each (titleAuthor dspTA in dspAllTitleAuthors) {
     Console::WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id);
     Console::WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id);
     Console::WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord.HasValue ?
               dspTA.au_ord.Value : -1);
     Console::WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper.HasValue ?
               dspTA.royaltyper.Value : 0);
     Console::WriteLine();
    }
  }
};

void main()
{
  // Declare and initialize the titleAuthor array.
  array<titleAuthor>^ ta = gcnew array<titleAuthor>(3);
  ta[0].au_id = "712-32-1176";
  ta[0].title_id = "PS3333";
  ta[0].au_ord = 1;
  ta[0].royaltyper = 100;

  ta[1].au_id = "213-46-8915";
  ta[1].title_id = "BU1032";
//  ta[1].au_ord = nullptr;
//  ta[1].royaltyper = nullptr;

  ta[2].au_id = "672-71-3249";
  ta[2].title_id = "TC7777";
//  ta[2].au_ord = nullptr;
  ta[2].royaltyper = 40;

  // Display the values of the array elements, and
  // display a legend.
  titleAuthor::Display("Title Authors Table", ta);
  Console::WriteLine("Legend:");
  Console::WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.");
  Console::WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.");
}
// The example displays the following output:
//    *** Title Authors Table ***
//    Author ID ... 712-32-1176
//    Title ID .... PS3333
//    Author ORD .. 1
//    Royalty % ... 100
//
//    Author ID ... 213-46-8915
//    Title ID .... BU1032
//    Author ORD .. -1
//    Royalty % ... 0
//
//    Author ID ... 672-71-3249
//    Title ID .... TC7777
//    Author ORD .. -1
//    Royalty % ... 40
//
//    Legend:
//    An Author ORD of -1 means no value is defined.
//    A Royalty % of 0 means no value is defined.
using System;

class Sample
{
  // Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database.
  public struct titleAuthor
  {
   // Author ID; format ###-##-####
   public string au_id;
   // Title ID; format AA####
   public string title_id;
   // Author ORD is nullable.
   public short? au_ord;
   // Royalty Percent is nullable.
   public int? royaltyper;
  }

  public static void Main()
  {
   // Declare and initialize the titleAuthor array.
   titleAuthor[] ta = new titleAuthor[3];
   ta[0].au_id = "712-32-1176";
   ta[0].title_id = "PS3333";
   ta[0].au_ord = 1;
   ta[0].royaltyper = 100;

   ta[1].au_id = "213-46-8915";
   ta[1].title_id = "BU1032";
   ta[1].au_ord = null;
   ta[1].royaltyper = null;

   ta[2].au_id = "672-71-3249";
   ta[2].title_id = "TC7777";
   ta[2].au_ord = null;
   ta[2].royaltyper = 40;

   // Display the values of the titleAuthor array elements, and
   // display a legend.
   Display("Title Authors Table", ta);
   Console.WriteLine("Legend:");
   Console.WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.");
   Console.WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.");
  }

  // Display the values of the titleAuthor array elements.
  public static void Display(string dspTitle,
                titleAuthor[] dspAllTitleAuthors)
  {
   Console.WriteLine("*** {0} ***", dspTitle);
   foreach (titleAuthor dspTA in dspAllTitleAuthors) {
     Console.WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id);
     Console.WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id);
     Console.WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord ?? -1);
     Console.WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper ?? 0);
     Console.WriteLine();
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//   *** Title Authors Table ***
//   Author ID ... 712-32-1176
//   Title ID .... PS3333
//   Author ORD .. 1
//   Royalty % ... 100
//
//   Author ID ... 213-46-8915
//   Title ID .... BU1032
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 0
//
//   Author ID ... 672-71-3249
//   Title ID .... TC7777
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 40
//
//   Legend:
//   An Author ORD of -1 means no value is defined.
//   A Royalty % of 0 means no value is defined.
Class Sample
  ' Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database. 
  Public Structure titleAuthor
    ' Author ID; format ###-##-####
    Public au_id As String
    ' Title ID; format AA####
    Public title_id As String
    ' Author ORD is nullable.
    Public au_ord As Nullable(Of Short)
    ' Royalty Percent is nullable.
    Public royaltyper As Nullable(Of Integer)
  End Structure 
  
  Public Shared Sub Main() 
    ' Declare and initialize the titleAuthor array.
    Dim ta(2) As titleAuthor
    ta(0).au_id = "712-32-1176"
    ta(0).title_id = "PS3333"
    ta(0).au_ord = 1
    ta(0).royaltyper = 100
    
    ta(1).au_id = "213-46-8915"
    ta(1).title_id = "BU1032"
    ta(1).au_ord = Nothing
    ta(1).royaltyper = Nothing
    
    ta(2).au_id = "672-71-3249"
    ta(2).title_id = "TC7777"
    ta(2).au_ord = Nothing
    ta(2).royaltyper = 40
    
    ' Display the values of the titleAuthor array elements, and 
    ' display a legend.
    Display("Title Authors Table", ta)
    Console.WriteLine("Legend:")
    Console.WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.")
    Console.WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.")
  End Sub
  
  ' Display the values of the titleAuthor array elements.
  Public Shared Sub Display(ByVal dspTitle As String, _
               ByVal dspAllTitleAuthors() As titleAuthor) 
    Console.WriteLine("*** {0} ***", dspTitle)
    Dim dspTA As titleAuthor
    For Each dspTA In dspAllTitleAuthors
      Console.WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id)
      Console.WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id)
      Console.WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord.GetValueOrDefault(-1))
      Console.WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper.GetValueOrDefault(0))
      Console.WriteLine()
    Next 
  End Sub
End Class 
'This example displays the following output:
'   *** Title Authors Table ***
'   Author ID ... 712-32-1176
'   Title ID .... PS3333
'   Author ORD .. 1
'   Royalty % ... 100
'   
'   Author ID ... 213-46-8915
'   Title ID .... BU1032
'   Author ORD .. -1
'   Royalty % ... 0
'   
'   Author ID ... 672-71-3249
'   Title ID .... TC7777
'   Author ORD .. -1
'   Royalty % ... 40
'   
'   Legend:
'   An Author ORD of -1 means no value is defined.
'   A Royalty % of 0 means no value is defined.

Uwagi

Typ jest uznawany za dopuszczający wartość null, jeśli może być przypisana wartością lub można ją przypisać null , co oznacza, że typ nie ma żadnej wartości.A type is said to be nullable if it can be assigned a value or can be assigned null, which means the type has no value whatsoever. Domyślnie wszystkie typy odwołań, takie jak String , mają wartość null, ale wszystkie typy wartości, takie jak Int32 , nie są.By default, all reference types, such as String, are nullable, but all value types, such as Int32, are not.

W języku C# i Visual Basic oznaczasz typ wartości jako Nullable przy użyciu ? notacji po typie wartości.In C# and Visual Basic, you mark a value type as nullable by using the ? notation after the value type. Na przykład int? w języku C# lub Integer? w Visual Basic deklaruje typ wartości całkowitej, którą można przypisać null .For example, int? in C# or Integer? in Visual Basic declares an integer value type that can be assigned null.

Nullable<T>Struktura obsługuje użycie tylko typu wartości jako typu dopuszczającego wartość null, ponieważ typy referencyjne dopuszczają wartości null przez projektowanie.The Nullable<T> structure supports using only a value type as a nullable type because reference types are nullable by design.

NullableKlasa zapewnia uzupełniającą obsługę Nullable<T> struktury.The Nullable class provides complementary support for the Nullable<T> structure. NullableKlasa obsługuje uzyskanie typu bazowego typu dopuszczającego wartość null oraz operacje porównania i równości na parach typów dopuszczających wartości null, których podstawowy typ wartości nie obsługuje porównania ogólnego i operacji równości.The Nullable class supports obtaining the underlying type of a nullable type, and comparison and equality operations on pairs of nullable types whose underlying value type does not support generic comparison and equality operations.

Podstawowe właściwościFundamental Properties

Dwoma podstawowymi elementami członkowskimi Nullable<T> struktury są HasValue właściwości i Value .The two fundamental members of the Nullable<T> structure are the HasValue and Value properties. Jeśli HasValue Właściwość Nullable<T> obiektu to true , do wartości obiektu można uzyskać dostęp za pomocą Value właściwości.If the HasValue property for a Nullable<T> object is true, the value of the object can be accessed with the Value property. Jeśli HasValue Właściwość jest false , wartość obiektu jest niezdefiniowana i próba uzyskania dostępu do Value właściwości zgłasza InvalidOperationException .If the HasValue property is false, the value of the object is undefined and an attempt to access the Value property throws an InvalidOperationException.

Opakowywanie i rozpakowywanieBoxing and Unboxing

Gdy typ dopuszczający wartość null jest opakowany, środowisko uruchomieniowe języka wspólnego automatycznie przydzieli wartość podstawową Nullable<T> obiektu, a nie Nullable<T> sam obiekt.When a nullable type is boxed, the common language runtime automatically boxes the underlying value of the Nullable<T> object, not the Nullable<T> object itself. Oznacza to, że jeśli HasValue Właściwość jest true , zawartość Value właściwości jest opakowana.That is, if the HasValue property is true, the contents of the Value property is boxed. Gdy wartość podstawowa typu dopuszczającego wartości null jest nieopakowana, środowisko uruchomieniowe języka wspólnego tworzy nową Nullable<T> strukturę zainicjowaną dla podstawowej wartości.When the underlying value of a nullable type is unboxed, the common language runtime creates a new Nullable<T> structure initialized to the underlying value.

Jeśli HasValue Właściwość typu dopuszczającego wartość null ma wartość false , wynikiem operacji pakowania jest null .If the HasValue property of a nullable type is false, the result of a boxing operation is null. W związku z tym, jeśli opakowany typ dopuszczający wartość null jest przekazanie do metody, która oczekuje argumentu obiektu, ta metoda musi być przygotowana do obsługi przypadku, gdy argument jest null .Consequently, if a boxed nullable type is passed to a method that expects an object argument, that method must be prepared to handle the case where the argument is null. Gdy null nie jest opakowany do typu dopuszczającego wartość null, środowisko uruchomieniowe języka wspólnego tworzy nową Nullable<T> strukturę i inicjuje jej HasValue Właściwość w false .When null is unboxed into a nullable type, the common language runtime creates a new Nullable<T> structure and initializes its HasValue property to false.

.NET Framework 4.5.1 i składniki środowisko wykonawcze systemu Windows.NET Framework 4.5.1 and Windows Runtime Components

Począwszy od .NET Framework 4.5.1, można dołączyć Nullable<T> Typ jako element członkowski struktury wyeksportowanej w bibliotece WinMD.Starting with the .NET Framework 4.5.1, you can include a Nullable<T> type as a member of a structure exported in a WinMD library. Wcześniej nie było to obsługiwane.Previously, this was not supported.

Konstruktory

Nullable<T>(T)

Inicjuje nowe wystąpienie Nullable<T> struktury do określonej wartości.Initializes a new instance of the Nullable<T> structure to the specified value.

Właściwości

HasValue

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący Nullable<T> obiekt ma prawidłową wartość jego typu podstawowego.Gets a value indicating whether the current Nullable<T> object has a valid value of its underlying type.

Value

Pobiera wartość bieżącego Nullable<T> obiektu, jeśli przypisano prawidłową wartość podstawową.Gets the value of the current Nullable<T> object if it has been assigned a valid underlying value.

Metody

Equals(Object)

Wskazuje, czy bieżący Nullable<T> obiekt jest równy podanemu obiektowi.Indicates whether the current Nullable<T> object is equal to a specified object.

GetHashCode()

Pobiera kod skrótu obiektu zwróconego przez Value Właściwość.Retrieves the hash code of the object returned by the Value property.

GetValueOrDefault()

Pobiera wartość bieżącego Nullable<T> obiektu lub wartość domyślną typu źródłowego.Retrieves the value of the current Nullable<T> object, or the default value of the underlying type.

GetValueOrDefault(T)

Pobiera wartość bieżącego Nullable<T> obiektu lub określoną wartość domyślną.Retrieves the value of the current Nullable<T> object, or the specified default value.

ToString()

Zwraca tekstową reprezentację wartości bieżącego Nullable<T> obiektu.Returns the text representation of the value of the current Nullable<T> object.

Operatory

Explicit(Nullable<T> to T)

Definiuje jawną konwersję Nullable<T> wystąpienia na jego wartość bazową.Defines an explicit conversion of a Nullable<T> instance to its underlying value.

Implicit(T to Nullable<T>)

Tworzy nowy Nullable<T> obiekt zainicjowany do określonej wartości.Creates a new Nullable<T> object initialized to a specified value.

Dotyczy

Zobacz też