Complex.Abs(Complex) Metoda

Definicja

Pobiera wartość bezwzględną (lub wielkości) liczby zespolonej.Gets the absolute value (or magnitude) of a complex number.

public:
 static double Abs(System::Numerics::Complex value);
public static double Abs (System.Numerics.Complex value);
static member Abs : System.Numerics.Complex -> double
Public Shared Function Abs (value As Complex) As Double

Parametry

value
Complex

Liczba złożona.A complex number.

Zwraca

Wartość bezwzględna value.The absolute value of value.

Przykłady

Poniższy przykład oblicza wartość bezwzględną liczby zespolonej i pokazuje, że jest ona równoważna z wartością Magnitude właściwości.The following example calculates the absolute value of a complex number and demonstrates that it is equivalent to the value of the Magnitude property.

using System;
using System.Numerics;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Complex complex1 = new Complex(2.0, 3.0);
   Console.WriteLine("|{0}| = {1:N2}", complex1, Complex.Abs(complex1));
   Console.WriteLine("Equal to Magnitude: {0}", 
            Complex.Abs(complex1).Equals(complex1.Magnitude)); 
  }
}
// The example displays the following output:
//    |(2, 3)| = 3.60555127546399
//    Equal to Magnitude: True
Imports System.Numerics

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim complex1 As New Complex(2.0, 3.0)
   Console.WriteLine("|{0}| = {1:N2}", complex1, Complex.Abs(complex1))
   Console.WriteLine("Equal to Magnitude: {0}", 
            Complex.Abs(complex1).Equals(complex1.Magnitude)) 
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    |(2, 3)| = 3.61
'    Equal to Magnitude: True

Uwagi

Wartość bezwzględna liczby zespolonej jest równoważna z Magnitude jej właściwością.The absolute value of a complex number is equivalent to its Magnitude property. Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej a + bi jest obliczana w następujący sposób:The absolute value of a real number a + bi is calculated as follows:

 • Jeśli b = 0, wynik wynosi 0.If b = 0, the result is 0.

 • Jeśli > b, wynikiem jest *Math.Sqrt(1 + b2/a2).If a > b, the result is a *Math.Sqrt(1 + b2/a2).

 • Jeśli b > a, wynikiem jest b * Math.Sqrt(1 + a2/b2).If b > a, the result is b * Math.Sqrt(1 + a2/b2).

Jeśli Obliczanie wartości bezwzględnej powoduje przepełnienie, metoda zwraca albo Double.PositiveInfinity lub. Double.NegativeInfinityIf the calculation of the absolute value results in an overflow, the method returns either Double.PositiveInfinity or Double.NegativeInfinity. Imaginary Double.PositiveInfinity Double.NegativeInfinity Double.NaNJeśli właściwość Real or maDouble.NaN wartość, a druga właściwość nie jest ani ani, metoda zwraca.If either the Real or Imaginary property is Double.NaN and the other property is neither Double.PositiveInfinity nor Double.NegativeInfinity, the method returns Double.NaN.

Dotyczy

Zobacz też