Complex.IsInfinity(Complex) Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy określona liczba złożona ma być wartością nieskończoną.Returns a value indicating whether the specified complex number evaluates to infinity.

public:
 static bool IsInfinity(System::Numerics::Complex value);
public static bool IsInfinity (System.Numerics.Complex value);
static member IsInfinity : System.Numerics.Complex -> bool
Public Shared Function IsInfinity (value As Complex) As Boolean

Parametry

value
Complex

Liczba złożona.A complex number.

Zwraca

truew przypadku obu, części rzeczywistej lub urojonej PositiveInfinityNegativeInfinitylub; w falseprzeciwnym razie.true if either, the real or imaginary part are PositiveInfinity or NegativeInfinity; otherwise, false.

Dotyczy