Complex.IsNaN(Complex) Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy określone wystąpienie złożone nie jest liczbą (NaN).Returns a value that indicates whether the specified complex instance is not a number (NaN).

public:
 static bool IsNaN(System::Numerics::Complex value);
public static bool IsNaN (System.Numerics.Complex value);
static member IsNaN : System.Numerics.Complex -> bool
Public Shared Function IsNaN (value As Complex) As Boolean

Parametry

value
Complex

Liczba złożona.A complex number.

Zwraca

trueJeśli określona wartość nie jest skończona ani nieskończona; w przeciwnym razie. falsetrue if the specified value is not finite nor infinite; otherwise, false.

Dotyczy