Complex.Log Metoda

Definicja

Zwraca logarytm liczby zespolonej.Returns the logarithm of a complex number.

Przeciążenia

Log(Complex)

Zwraca logarytm naturalny (podstawowy e) podanej liczby zespolonej.Returns the natural (base e) logarithm of a specified complex number.

Log(Complex, Double)

Zwraca logarytm o określonej liczbie zespolonej w określonej bazie.Returns the logarithm of a specified complex number in a specified base.

Log(Complex)

Zwraca logarytm naturalny (podstawowy e) podanej liczby zespolonej.Returns the natural (base e) logarithm of a specified complex number.

public:
 static System::Numerics::Complex Log(System::Numerics::Complex value);
public static System.Numerics.Complex Log (System.Numerics.Complex value);
static member Log : System.Numerics.Complex -> System.Numerics.Complex
Public Shared Function Log (value As Complex) As Complex

Parametry

value
Complex

Liczba złożona.A complex number.

Zwraca

Logarytm naturalny (podstawowy e) elementu. valueThe natural (base e) logarithm of value.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje Log metodę.The following example illustrates the Log method. Pokazuje to Double , że z pewnym Log wpływem na brak dokładności typu danych, przekazując wartość zwróconą przez metodę do Exp metody zwraca oryginalną Complex wartość.It shows that, with some allowance for the lack of precision of the Double data type, passing the value returned by the Log method to the Exp method returns the original Complex value.

using System;
using System.Numerics;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Complex[] values = { new Complex(1.53, 9.26), 
              new Complex(2.53, -8.12),
              new Complex(-2.81, 5.32),
              new Complex(-1.09, -3.43),
              new Complex(Double.MinValue/2, Double.MinValue/2) };
   foreach (Complex value in values)
     Console.WriteLine("Exp(Log({0}) = {1}", value, 
              Complex.Exp(Complex.Log(value)));
  }
}
// The example displays the following output:
//    Exp(Log((1.53, 9.26)) = (1.53, 9.26)
//    Exp(Log((2.53, -8.12)) = (2.53, -8.12)
//    Exp(Log((-2.81, 5.32)) = (-2.81, 5.32)
//    Exp(Log((-1.09, -3.43)) = (-1.09, -3.43)
//    Exp(Log((-8.98846567431158E+307, -8.98846567431158E+307)) = (-8.98846567431161E+307, -8.98846567431161E+307)
Imports System.Numerics

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim values() As Complex = { New Complex(1.53, 9.26), 
                 New Complex(2.53, -8.12),
                 New Complex(-2.81, 5.32),
                 New Complex(-1.09, -3.43),
                 New Complex(Double.MinValue/2, Double.MinValue/2) }
   For Each value As Complex In values
     Console.WriteLine("Exp(Log({0}) = {1}", value, 
              Complex.Exp(Complex.Log(value)))
   Next                 
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'   Exp(Log((1.53, 9.26)) = (1.53, 9.26)
'   Exp(Log((2.53, -8.12)) = (2.53, -8.12)
'   Exp(Log((-2.81, 5.32)) = (-2.81, 5.32)
'   Exp(Log((-1.09, -3.43)) = (-1.09, -3.43)
'   Exp(Log((-8.98846567431158E+307, -8.98846567431158E+307)) = (-8.98846567431161E+307, -8.98846567431161E+307)

Uwagi

Metoda dla liczb zespolonych odpowiada Math.Log(Double) metodzie liczb rzeczywistych. Log(Complex)The Log(Complex) method for complex numbers corresponds to the Math.Log(Double) method for real numbers.

Zobacz też

Log(Complex, Double)

Zwraca logarytm o określonej liczbie zespolonej w określonej bazie.Returns the logarithm of a specified complex number in a specified base.

public:
 static System::Numerics::Complex Log(System::Numerics::Complex value, double baseValue);
public static System.Numerics.Complex Log (System.Numerics.Complex value, double baseValue);
static member Log : System.Numerics.Complex * double -> System.Numerics.Complex
Public Shared Function Log (value As Complex, baseValue As Double) As Complex

Parametry

value
Complex

Liczba złożona.A complex number.

baseValue
Double

Podstawa logarytmu.The base of the logarithm.

Zwraca

LOGARYTM value w elemencie Base baseValue.The logarithm of value in base baseValue.

Uwagi

Metoda dla liczb zespolonych odpowiada Math.Log(Double, Double) metodzie liczb rzeczywistych. Log(Complex, Double)The Log(Complex, Double) method for complex numbers corresponds to the Math.Log(Double, Double) method for real numbers.

Dotyczy