Complex.Multiply Metoda

Definicja

Mnoży określoną liczbę przez inny określony numer, gdzie co najmniej jedna z nich jest liczbą zespoloną, a druga może być liczbą rzeczywistą o podwójnej precyzji.Multiplies a specified number by another specified number, where at least one of them is a complex number, and the other could be a double-precision real number.

Przeciążenia

Multiply(Complex, Complex)

Zwraca iloczyn dwóch liczb zespolonych.Returns the product of two complex numbers.

Multiply(Double, Complex)

Zwraca iloczyn liczby rzeczywistej o podwójnej precyzji i liczby zespolonej.Returns the product of a double-precision real number and a complex number.

Multiply(Complex, Double)

Zwraca iloczyn liczby zespolonej i liczby rzeczywistej o podwójnej precyzji.Returns the product of a complex number and a double-precision real number.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy wiele liczb zespolonych przez każdy element w tablicy liczb zespolonych.The following example multiples a complex number by each element in an array of complex numbers.

using System;
using System.Numerics;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Complex number1 = new Complex(8.3, 17.5);
   Complex[] numbers = { new Complex(1.4, 6.3), 
              new Complex(-2.7, 1.8), 
              new Complex(3.1, -2.1) };
   foreach (Complex number2 in numbers)
     Console.WriteLine("{0} x {1} = {2}", number1, number2, 
              Complex.Multiply(number1, number2));
  }
}
// The example displays the following output:
//    (8.3, 17.5) x (1.4, 6.3) = (-98.63, 76.79)
//    (8.3, 17.5) x (-2.7, 1.8) = (-53.91, -32.31)
//    (8.3, 17.5) x (3.1, -2.1) = (62.48, 36.82)
Imports System.Numerics

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim number1 As New Complex(8.3, 17.5)
   Dim numbers() As Complex = { New Complex(1.4, 6.3), 
                  New Complex(-2.7, 1.8), 
                  New Complex(3.1, -2.1) }
   For Each number2 In numbers
     Console.WriteLine("{0} x {1} = {2}", number1, number2, 
              Complex.Multiply(number1, number2))
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    (8.3, 17.5) x (1.4, 6.3) = (-98.63, 76.79)
'    (8.3, 17.5) x (-2.7, 1.8) = (-53.91, -32.31)
'    (8.3, 17.5) x (3.1, -2.1) = (62.48, 36.82)

Uwagi

Multiply Metody umożliwiają wykonywanie operacji mnożenia obejmujących liczby zespolone.The Multiply methods allow performing multiplication operations that involve complex numbers.

Jeśli mnożenie spowoduje przepełnienie w składniku rzeczywistym lub urojonym, wartość tego składnika jest albo Double.PositiveInfinity lub. Double.NegativeInfinityIf the multiplication results in an overflow in either the real or imaginary component, the value of that component is either Double.PositiveInfinity or Double.NegativeInfinity.

Multiply Metoda jest implementowana dla języków, które nie obsługują niestandardowych operatorów.The Multiply method is implemented for languages that do not support custom operators. Zachowanie jest takie samo jak mnożenie przy użyciu operatora mnożenia.Its behavior is identical to multiplication using the multiplication operator.

Multiply(Complex, Complex)

Zwraca iloczyn dwóch liczb zespolonych.Returns the product of two complex numbers.

public:
 static System::Numerics::Complex Multiply(System::Numerics::Complex left, System::Numerics::Complex right);
public static System.Numerics.Complex Multiply (System.Numerics.Complex left, System.Numerics.Complex right);
static member Multiply : System.Numerics.Complex * System.Numerics.Complex -> System.Numerics.Complex
Public Shared Function Multiply (left As Complex, right As Complex) As Complex

Parametry

left
Complex

Pierwsza liczba zespolona do pomnożenia.The first complex number to multiply.

right
Complex

Druga liczba zespolona do pomnożenia.The second complex number to multiply.

Zwraca

Iloczyn left parametrów i right .The product of the left and right parameters.

Uwagi

Mnożenie liczby zespolonej, analizy biznesowej i drugiej liczby zespolonej, c + di, ma następującą postać:The multiplication of a complex number, a + bi, and a second complex number, c + di, takes the following form:

(AC-BD) + (AD + BC) i(ac - bd) + (ad + bc)i

Zobacz też

Multiply(Double, Complex)

Zwraca iloczyn liczby rzeczywistej o podwójnej precyzji i liczby zespolonej.Returns the product of a double-precision real number and a complex number.

public:
 static System::Numerics::Complex Multiply(double left, System::Numerics::Complex right);
public static System.Numerics.Complex Multiply (double left, System.Numerics.Complex right);
static member Multiply : double * System.Numerics.Complex -> System.Numerics.Complex
Public Shared Function Multiply (left As Double, right As Complex) As Complex

Parametry

left
Double

Liczba rzeczywista podwójnej precyzji do pomnożenia.The double-precision real number to multiply.

right
Complex

Liczba zespolona do pomnożenia.The complex number to multiply.

Zwraca

Iloczyn left parametrów i right .The product of the left and right parameters.

Uwagi

Liczebność liczby rzeczywistej (która może być traktowana jako liczba złożona a + 0i) i liczba złożona (c + di) przyjmuje następującą formę:The multiplication of a real number (which can be regarded as the complex number a + 0i) and a complex number (c + di) takes the following form:

AC + ADIac + adi

Zobacz też

Multiply(Complex, Double)

Zwraca iloczyn liczby zespolonej i liczby rzeczywistej o podwójnej precyzji.Returns the product of a complex number and a double-precision real number.

public:
 static System::Numerics::Complex Multiply(System::Numerics::Complex left, double right);
public static System.Numerics.Complex Multiply (System.Numerics.Complex left, double right);
static member Multiply : System.Numerics.Complex * double -> System.Numerics.Complex
Public Shared Function Multiply (left As Complex, right As Double) As Complex

Parametry

left
Complex

Liczba zespolona do pomnożenia.The complex number to multiply.

right
Double

Liczba rzeczywista podwójnej precyzji do pomnożenia.The double-precision real number to multiply.

Zwraca

Iloczyn left parametrów i right .The product of the left and right parameters.

Uwagi

Iloczyn liczby zespolonej (a + bi) i liczby rzeczywistej (która może być traktowana jako liczba złożona c + 0i) przyjmuje następującą formę:The multiplication of a complex number (a + bi) and a real number (which can be regarded as the complex number c + 0i) takes the following form:

AC + BCIac + bci

Zobacz też

Dotyczy