Complex.NaN Pole

Definicja

Reprezentuje wystąpienie złożone, które nie jest liczbą (NaN).Represents a complex instance that is not a number (NaN).

public: static initonly System::Numerics::Complex NaN;
public static readonly System.Numerics.Complex NaN;
 staticval mutable NaN : System.Numerics.Complex
Public Shared ReadOnly NaN As Complex 

Wartość pola

Dotyczy