Complex.Subtraction Operator

Definicja

Odejmuje określoną liczbę od innej podanej liczby, gdzie co najmniej jedna z nich jest liczbą zespoloną, a druga może być liczbą rzeczywistą o podwójnej precyzji.Subtracts a specified number from another specified number, where at least one of them is a complex number, and the other could be a double-precision real number.

Przeciążenia

Subtraction(Complex, Complex)

Odejmuje liczbę zespoloną od innego numeru zespolonego.Subtracts a complex number from another complex number.

Subtraction(Complex, Double)

Odejmuje liczbę rzeczywistą o podwójnej precyzji od liczby zespolonej.Subtracts a double-precision real number from a complex number.

Subtraction(Double, Complex)

Odejmuje liczbę zespoloną od liczby rzeczywistej o podwójnej precyzji.Subtracts a complex number from a double-precision real number.

Uwagi

Subtraction Operator umożliwia wykonywanie operacji odejmowania obejmujących liczby zespolone.The Subtraction operator allows performing subtraction operations that involve complex numbers. Umożliwia stosowanie kodu takiego jak następujący:It enables code such as the following:

System.Numerics.Complex c1 = new System.Numerics.Complex(6.7, -1.3);
System.Numerics.Complex c2 = new System.Numerics.Complex(1.4, 3.8);
System.Numerics.Complex result = c1 - c2;
Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", c1, c2, result);
// The example displays the following output:
//    (6.7, -1.3); - (1.4, 3.8); = (5.3, -5.1)   
Dim c1 As New System.Numerics.Complex(6.7, -1.3)
Dim c2 As New System.Numerics.Complex(1.4, 3.8)
Dim result As System.Numerics.Complex = c1 - c2
Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", c1, c2, result)
' The example displays the following output:
'    (6.7, -1.3) - (1.4, 3.8) = (5.3, -5.1)   

Jeśli odejmowanie powoduje przepełnienie w składniku rzeczywistym lub urojonym, wartość tego składnika jest albo Double.PositiveInfinity. Double.NegativeInfinityIf the subtraction results in an overflow in either the real or imaginary component, the value of that component is either Double.PositiveInfinity or Double.NegativeInfinity.

Języki nieobsługujące niestandardowych operatorów mogą wywołać Subtract równoważną grupę metod.Languages that do not support custom operators can call the Subtract equivalent group of methods instead.

Addition Operatory, które odbierają jeden Double, są bardziej wydajne niż operatory, które odbierają dwie liczby zespolone.The Addition operators that receive one double are more efficient than the operators that receive two Complex numbers.

Subtraction(Complex, Complex)

Odejmuje liczbę zespoloną od innego numeru zespolonego.Subtracts a complex number from another complex number.

public:
 static System::Numerics::Complex operator -(System::Numerics::Complex left, System::Numerics::Complex right);
public static System.Numerics.Complex operator - (System.Numerics.Complex left, System.Numerics.Complex right);
static member ( - ) : System.Numerics.Complex * System.Numerics.Complex -> System.Numerics.Complex
Public Shared Operator - (left As Complex, right As Complex) As Complex

Parametry

left
Complex

Wartość do odejmowania (odjemna).The value to subtract from (the minuend).

right
Complex

Wartość do odejmowania (odjemnik).The value to subtract (the subtrahend).

Zwraca

Wynik odejmowania right od left.The result of subtracting right from left.

Uwagi

Odejmowanie liczby zespolonej, c + di z innej liczby zespolonej, a bi, ma następującą formę:The subtraction of a complex number, c + di, from another complex number, a + bi, takes the following form:

(a-c) + (b-d) i(a - c) + (b - d)i

Języki nieobsługujące niestandardowych operatorów mogą wywołać Complex.Subtract(Complex, Complex) metodę zamiast.Languages that do not support custom operators can call the Complex.Subtract(Complex, Complex) method instead.

Zobacz też

Subtraction(Complex, Double)

Odejmuje liczbę rzeczywistą o podwójnej precyzji od liczby zespolonej.Subtracts a double-precision real number from a complex number.

public:
 static System::Numerics::Complex operator -(System::Numerics::Complex left, double right);
public static System.Numerics.Complex operator - (System.Numerics.Complex left, double right);
static member ( - ) : System.Numerics.Complex * double -> System.Numerics.Complex
Public Shared Operator - (left As Complex, right As Double) As Complex

Parametry

left
Complex

Wartość złożona do odejmowania (odjemna).The complex value to subtract from (the minuend).

right
Double

Wartość rzeczywista podwójnej precyzji do odejmowania (odjemnik).The double-precision real value to subtract (the subtrahend).

Zwraca

Wynik odejmowania right od left, jako liczby zespolonej.The result of subtracting right from left, as a complex number.

Uwagi

Odejmowanie liczby rzeczywistej (która może być traktowana jako liczba złożona c + 0i) z liczby zespolonej (a i analizy biznesowej):The subtraction of a real number (which can be regarded as the complex number c + 0i) from a complex number (a + bi) takes the following form:

(a-c) + BI(a - c) + bi

Języki nieobsługujące niestandardowych operatorów mogą wywołać Complex.Subtract(Complex, Double) metodę zamiast.Languages that do not support custom operators can call the Complex.Subtract(Complex, Double) method instead.

Zobacz też

Subtraction(Double, Complex)

Odejmuje liczbę zespoloną od liczby rzeczywistej o podwójnej precyzji.Subtracts a complex number from a double-precision real number.

public:
 static System::Numerics::Complex operator -(double left, System::Numerics::Complex right);
public static System.Numerics.Complex operator - (double left, System.Numerics.Complex right);
static member ( - ) : double * System.Numerics.Complex -> System.Numerics.Complex
Public Shared Operator - (left As Double, right As Complex) As Complex

Parametry

left
Double

Wartość rzeczywista podwójnej precyzji do odejmowania (odjemna).The double-precision real value to subtract from (the minuend).

right
Complex

Wartość złożona do odejmowania (odjemnik).The complex value to subtract (the subtrahend).

Zwraca

Wynik odejmowania right od left, jako liczby zespolonej.The result of subtracting right from left, as a complex number.

Uwagi

Odejmowanie liczby zespolonej (c + di) z liczby rzeczywistej (która może być traktowana jako liczba złożona a + 0i) przyjmuje następującą formę:The subtraction of a complex number (c + di) from a real number (which can be regarded as the complex number a + 0i) takes the following form:

(a-c)-di(a - c) - di

Języki nieobsługujące niestandardowych operatorów mogą wywołać Complex.Subtract(Double, Complex) metodę zamiast.Languages that do not support custom operators can call the Complex.Subtract(Double, Complex) method instead.

Zobacz też

Dotyczy