Complex.Tan(Complex) Metoda

Definicja

Zwraca tangens podanej liczby zespolonej.Returns the tangent of the specified complex number.

public:
 static System::Numerics::Complex Tan(System::Numerics::Complex value);
public static System.Numerics.Complex Tan (System.Numerics.Complex value);
static member Tan : System.Numerics.Complex -> System.Numerics.Complex
Public Shared Function Tan (value As Complex) As Complex

Parametry

value
Complex

Liczba złożona.A complex number.

Zwraca

Tangens value.The tangent of value.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje Tan metodę.The following example illustrates the Tan method. Pokazuje, że przekazywanie wartości zwracanej przez Atan metodę Tan do metody zwraca oryginalną Complex wartość.It shows that passing the value returned by the Atan method to the Tan method returns the original Complex value.

using System;
using System.Numerics;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Complex[] values = { new Complex(2.5, 1.5), 
              new Complex(2.5, -1.5), 
              new Complex(-2.5, 1.5), 
              new Complex(-2.5, -1.5) };
   foreach (Complex value in values)
     Console.WriteLine("Tan(Atan({0})) = {1}", 
              value, Complex.Tan(Complex.Atan(value)));
  }
}
// The example displays the following output:
//    Tan(Atan((2.5, 1.5))) = (2.5, 1.5)
//    Tan(Atan((2.5, -1.5))) = (2.5, -1.5)
//    Tan(Atan((-2.5, 1.5))) = (-2.5, 1.5)
//    Tan(Atan((-2.5, -1.5))) = (-2.5, -1.5)
Imports System.Numerics

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim values() As Complex = { New Complex(2.5, 1.5), 
                 New Complex(2.5, -1.5), 
                 New Complex(-2.5, 1.5), 
                 New Complex(-2.5, -1.5) }
   For Each value As Complex In values
     Console.WriteLine("Tan(Atan({0})) = {1}", 
              value, Complex.Tan(Complex.Atan(value)))
   Next                
  End Sub
End Module
' The example displays the following example:
'    Tan(Atan((2.5, 1.5))) = (2.5, 1.5)
'    Tan(Atan((2.5, -1.5))) = (2.5, -1.5)
'    Tan(Atan((-2.5, 1.5))) = (-2.5, 1.5)
'    Tan(Atan((-2.5, -1.5))) = (-2.5, -1.5)

Uwagi

Metoda dla liczb zespolonych odpowiada Math.Tan metodzie liczb rzeczywistych. TanThe Tan method for complex numbers corresponds to the Math.Tan method for real numbers.

Metoda używa następującej formuły, aby obliczyć tangens liczby valuezespolonej: TanThe Tan method uses the following formula to calculate the tangent of the complex number value:

Sin(value) / Cos(value)Sin(value) / Cos(value)

Dotyczy

Zobacz też