Complex.Tanh(Complex) Metoda

Definicja

Zwraca tangens hiperboliczny dla podanej liczby zespolonej.Returns the hyperbolic tangent of the specified complex number.

public:
 static System::Numerics::Complex Tanh(System::Numerics::Complex value);
public static System.Numerics.Complex Tanh (System.Numerics.Complex value);
static member Tanh : System.Numerics.Complex -> System.Numerics.Complex
Public Shared Function Tanh (value As Complex) As Complex

Parametry

value
Complex

Liczba złożona.A complex number.

Zwraca

Tangens hiperboliczny value.The hyperbolic tangent of value.

Uwagi

Metoda dla liczb zespolonych odpowiada Math.Tanh metodzie liczb rzeczywistych. TanhThe Tanh method for complex numbers corresponds to the Math.Tanh method for real numbers.

Metoda używa następującej formuły, aby obliczyć tangens hiperboliczny liczby valuezespolonej: TanhThe Tanh method uses the following formula to calculate the hyperbolic tangent of the complex number value:

Sinh(value) / Cosh(value)Sinh(value) / Cosh(value)

Dotyczy

Zobacz też