Complex.Zero Pole

Definicja

Zwraca nowe Complex wystąpienie o liczbie rzeczywistej równej zero i liczbie urojonej równej zero.Returns a new Complex instance with a real number equal to zero and an imaginary number equal to zero.

public: static initonly System::Numerics::Complex Zero;
public static readonly System.Numerics.Complex Zero;
 staticval mutable Zero : System.Numerics.Complex
Public Shared ReadOnly Zero As Complex 

Wartość pola

Przykłady

Poniższy przykład tworzy wystąpienie Complex wartości przy Zero użyciu właściwości.The following example instantiates a Complex value by using the Zero property. Następnie porównuje tę wartość z inną wartością, która jest tworzona przez wywołanie Complex konstruktora z częścią rzeczywistą równą zero i części urojonej równej zero.It then compares this value to another value that is instantiated by calling the Complex constructor with a real part equal to zero and an imaginary part equal to zero. Ponieważ dane wyjściowe z przykładu są wyświetlane, te dwie wartości są równe.As the output from the example shows, the two values are equal.

using System;
using System.Numerics;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Complex value = Complex.Zero;
   Console.WriteLine(value.ToString());
   
   // Instantiate a complex number with real part 0 and imaginary part 1.
   Complex value1 = new Complex(0, 0);
   Console.WriteLine(value.Equals(value1));
  }
}
// The example displays the following output:
//    (0, 0)
//    True
Imports System.Numerics

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim value As Complex = Complex.Zero
   Console.WriteLine(value.ToString())
   
   ' Instantiate a complex number with real part 1 and imaginary part 0.
   Dim value1 As New Complex(0, 0)
   Console.WriteLine(value.Equals(value1))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    (0, 0)
'    True

Uwagi

Właściwość jest najczęściej używana do Complex porównywania wartości z zerem. ZeroThe Zero property is most frequently used to compare a Complex value to zero.

Dotyczy

Zobacz też