Vector Klasa

Definicja

Zawiera kolekcję statycznych metod tworzenia, manipulowania, łączenia i konwertowania ogólnych wektorów.Provides a collection of static convenience methods for creating, manipulating, combining, and converting generic vectors.

public ref class Vector abstract sealed
public static class Vector
type Vector = class
Public Class Vector
Dziedziczenie
Vector

Właściwości

IsHardwareAccelerated

Pobiera wartość wskazującą, czy operacje wektorowe podlegają przyspieszeniu sprzętowym za pomocą wewnętrznej obsługi JIT.Gets a value that indicates whether vector operations are subject to hardware acceleration through JIT intrinsic support.

Metody

Abs<T>(Vector<T>)

Zwraca nowy wektor, którego elementy są wartościami bezwzględnymi danego elementu wektora.Returns a new vector whose elements are the absolute values of the given vector's elements.

Add<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca nowy wektor, którego wartości są sumą poszczególnych par elementów z dwóch przyznanych wektorów.Returns a new vector whose values are the sum of each pair of elements from two given vectors.

AndNot<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca nowy wektor, wykonując operacje bitowe i nie na każdej parze odpowiednich elementów w dwóch wektorach.Returns a new vector by performing a bitwise And Not operation on each pair of corresponding elements in two vectors.

AsVectorByte<T>(Vector<T>)

Reinterpretuje bity określonego wektora do tych wektorów bajtów bez znaku.Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of unsigned bytes.

AsVectorDouble<T>(Vector<T>)

Reinterpretuje bity określonego wektora do elementów wektora zmiennoprzecinkowego o podwójnej precyzji.Reinterprets the bits of a specified vector into those of a double-precision floating-point vector.

AsVectorInt16<T>(Vector<T>)

Reinterpretuje bity określonego wektora do elementów wektora 16-bitowych liczb całkowitych.Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of 16-bit integers.

AsVectorInt32<T>(Vector<T>)

Reinterpretuje bity określonego wektora do tych wektorów liczb całkowitych.Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of integers.

AsVectorInt64<T>(Vector<T>)

Reinterpretuje bity określonego wektora do tych wektorów długich liczb całkowitych.Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of long integers.

AsVectorSByte<T>(Vector<T>)

Reinterpretuje bity określonego wektora do tych wektorów podpisanych bajtów.Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of signed bytes.

AsVectorSingle<T>(Vector<T>)

Reinterpretuje bity określonego wektora do elementów wektora zmiennoprzecinkowego o pojedynczej precyzji.Reinterprets the bits of a specified vector into those of a single-precision floating-point vector.

AsVectorUInt16<T>(Vector<T>)

Reinterpretuje bity określonego wektora do tych wektorów 16-bitowych liczb całkowitych bez znaku.Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of unsigned 16-bit integers.

AsVectorUInt32<T>(Vector<T>)

Reinterpretuje bity określonego wektora do tych wektorów liczb całkowitych bez znaku.Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of unsigned integers.

AsVectorUInt64<T>(Vector<T>)

Reinterpretuje bity określonego wektora do elementów wektora długich liczb całkowitych bez znaku.Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of unsigned long integers.

BitwiseAnd<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca nowy wektor przez wykonywanie operacji And bitowej dla każdej pary elementów w dwóch wektorach.Returns a new vector by performing a bitwise And operation on each pair of elements in two vectors.

BitwiseOr<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca nowy wektor przez wykonywanie operacji Or bitowej dla każdej pary elementów w dwóch wektorach.Returns a new vector by performing a bitwise Or operation on each pair of elements in two vectors.

ConditionalSelect(Vector<Int32>, Vector<Single>, Vector<Single>)

Tworzy nowy wektor o pojedynczej precyzji z elementami wybranymi między dwoma określonymi wektorami źródła o pojedynczej precyzji na podstawie wektora maski całkowitej.Creates a new single-precision vector with elements selected between two specified single-precision source vectors based on an integral mask vector.

ConditionalSelect(Vector<Int64>, Vector<Double>, Vector<Double>)

Tworzy nowy wektor podwójnej precyzji z elementami wybranymi między dwoma określonymi wektorami źródła podwójnej precyzji na podstawie wektora maski całkowitej.Creates a new double-precision vector with elements selected between two specified double-precision source vectors based on an integral mask vector.

ConditionalSelect<T>(Vector<T>, Vector<T>, Vector<T>)

Tworzy nowy wektor określonego typu z elementami wybranymi między dwoma określonymi wektorami źródłowymi tego samego typu, na podstawie wektora maski całkowitej.Creates a new vector of a specified type with elements selected between two specified source vectors of the same type based on an integral mask vector.

ConvertToDouble(Vector<Int64>)

Konwertuje wektor<Int64> na >wektor<Double.Converts a Vector<Int64> to a Vector<Double>.

ConvertToDouble(Vector<UInt64>)

Konwertuje wektor<UInt64> na >wektor<Double.Converts a Vector<UInt64> to a Vector<Double>.

ConvertToInt32(Vector<Single>)

Konwertuje wektor<pojedynczej> na >wektor<Int32.Converts a Vector<Single> to a Vector<Int32>.

ConvertToInt64(Vector<Double>)

Konwertuje >wektora<Double na >wektor<Int64.Converts a Vector<Double> to a Vector<Int64>.

ConvertToSingle(Vector<Int32>)

Konwertuje wektor<Int32> na >wektor<.Converts a Vector<Int32> to a Vector<Single>.

ConvertToSingle(Vector<UInt32>)

Konwertuje ><UInt32 na wektor<pojedynczy>.Converts a Vector<UInt32> to a Vector<Single>.

ConvertToUInt32(Vector<Single>)

Konwertuje wektor<pojedynczej> na >wektor<UInt32.Converts a Vector<Single> to a Vector<UInt32>.

ConvertToUInt64(Vector<Double>)

Konwertuje ><wektora na wektor<UInt64>.Converts a Vector<Double> to a Vector<UInt64>.

Divide<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca nowy wektor, którego wartości są wynikiem dzielenia elementów pierwszego wektora przez odpowiadające im elementy w drugim wektorze.Returns a new vector whose values are the result of dividing the first vector's elements by the corresponding elements in the second vector.

Dot<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca iloczyn kropki dwóch wektorów.Returns the dot product of two vectors.

Equals(Vector<Double>, Vector<Double>)

Zwraca nowy wektor całkowity, którego elementy sygnalizują, czy elementy w dwóch określonych wektorach o podwójnej precyzji są równe.Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in two specified double-precision vectors are equal.

Equals(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Zwraca nowy wektor całkowity, którego elementy sygnalizują, czy elementy w dwóch określonych całkowitych wektorach są równe.Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in two specified integral vectors are equal.

Equals(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Zwraca nowy wektor, którego elementy sygnalizują, czy elementy w dwóch określonych długich wektorach wartości są równe.Returns a new vector whose elements signal whether the elements in two specified long integer vectors are equal.

Equals(Vector<Single>, Vector<Single>)

Zwraca nowy wektor całkowity, którego elementy sygnalizują, czy elementy w dwóch określonych wektorach o pojedynczej precyzji są równe.Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in two specified single-precision vectors are equal.

Equals<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca nowy wektor określonego typu, którego elementy sygnalizują, czy elementy w dwóch określonych wektorach tego samego typu są równe.Returns a new vector of a specified type whose elements signal whether the elements in two specified vectors of the same type are equal.

EqualsAll<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca wartość wskazującą, czy każda para elementów w danej wektorach jest równa.Returns a value that indicates whether each pair of elements in the given vectors is equal.

EqualsAny<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca wartość wskazującą, czy jedna para elementów w danej wektorach jest równa.Returns a value that indicates whether any single pair of elements in the given vectors is equal.

GreaterThan(Vector<Double>, Vector<Double>)

Zwraca nowy wektor całkowity, którego elementy wskazują, czy elementy w jednej wektorze zmiennoprzecinkowej o podwójnej precyzji są większe niż odpowiadające im elementy w drugim wektorze zmiennoprzecinkowym o podwójnej precyzji.Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one double-precision floating-point vector are greater than their corresponding elements in a second double-precision floating-point vector.

GreaterThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Zwraca nowy wektor całkowity, którego elementy sygnalizują, czy elementy w jednym całkowitym wektorze są większe niż odpowiadające im elementy w drugim wektorze całkowitym.Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one integral vector are greater than their corresponding elements in a second integral vector.

GreaterThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Zwraca nowy, długi wektor o wartości całkowitej, którego elementy sygnalizują, czy elementy w jednym długim wektorze są większe niż odpowiadające im elementy w drugim wektorze typu Long Integer.Returns a new long integer vector whose elements signal whether the elements in one long integer vector are greater than their corresponding elements in a second long integer vector.

GreaterThan(Vector<Single>, Vector<Single>)

Zwraca nowy wektor całkowity, którego elementy wskazują, czy elementy w jednej wektorze zmiennoprzecinkowej o pojedynczej precyzji są większe niż odpowiadające im elementy w drugim wektorze zmiennoprzecinkowym o pojedynczej precyzji.Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one single-precision floating-point vector are greater than their corresponding elements in a second single-precision floating-point vector.

GreaterThan<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca nowy wektor, którego elementy sygnalizują, czy elementy w jednym wektorze określonego typu są większe niż odpowiadające im elementy w drugim wektorze tego samego czasu.Returns a new vector whose elements signal whether the elements in one vector of a specified type are greater than their corresponding elements in the second vector of the same time.

GreaterThanAll<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca wartość wskazującą, czy wszystkie elementy w pierwszym wektorze są większe niż odpowiadające im elementy w drugim wektorze.Returns a value that indicates whether all elements in the first vector are greater than the corresponding elements in the second vector.

GreaterThanAny<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca wartość wskazującą, czy dowolny element w pierwszym wektorze jest większy niż odpowiadający element w drugim wektorze.Returns a value that indicates whether any element in the first vector is greater than the corresponding element in the second vector.

GreaterThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>)

Zwraca nowy wektor całkowity, którego elementy wskazują, czy elementy w jednym wektorze są większe niż lub równe odpowiadające im elementy w drugim wektorze zmiennoprzecinkowej o podwójnej precyzji.Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one vector are greater than or equal to their corresponding elements in the second double-precision floating-point vector.

GreaterThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Zwraca nowy wektor całkowity, którego elementy sygnalizują, czy elementy w jednym całkowitym wektorze są większe lub równe odpowiadających im elementów w drugim wektorze całkowitym.Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one integral vector are greater than or equal to their corresponding elements in the second integral vector.

GreaterThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Zwraca nowy, długi wektor o wartości całkowitej, którego elementy sygnalizują, czy elementy w jednym długim stopniu wektora są większe niż lub równe odpowiadające im elementy w drugim wektorze typu Long Integer.Returns a new long integer vector whose elements signal whether the elements in one long integer vector are greater than or equal to their corresponding elements in the second long integer vector.

GreaterThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>)

Zwraca nowy wektor całkowity, którego elementy wskazują, czy elementy w jednym wektorze są większe lub równe odpowiadających im elementów w wektorze drugiego zmiennoprzecinkowego o pojedynczej precyzji.Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one vector are greater than or equal to their corresponding elements in the single-precision floating-point second vector.

GreaterThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca nowy wektor, którego elementy sygnalizują, czy elementy w jednym wektorze określonego typu są większe lub równe odpowiadające im elementy w drugim wektorze tego samego typu.Returns a new vector whose elements signal whether the elements in one vector of a specified type are greater than or equal to their corresponding elements in the second vector of the same type.

GreaterThanOrEqualAll<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca wartość wskazującą, czy wszystkie elementy w pierwszym wektorze są większe lub równe wszystkim odpowiednim elementom w drugim wektorze.Returns a value that indicates whether all elements in the first vector are greater than or equal to all the corresponding elements in the second vector.

GreaterThanOrEqualAny<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca wartość wskazującą, czy dowolny element w pierwszym wektorze jest większy lub równy odpowiedniemu elementowi w drugim wektorze.Returns a value that indicates whether any element in the first vector is greater than or equal to the corresponding element in the second vector.

LessThan(Vector<Double>, Vector<Double>)

Zwraca nowy wektor całkowity, którego elementy wskazują, czy elementy w jednej wektorze zmiennoprzecinkowej o podwójnej precyzji są mniejsze niż odpowiadające im elementy w drugim wektorze zmiennoprzecinkowym o podwójnej precyzji.Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one double-precision floating-point vector are less than their corresponding elements in a second double-precision floating-point vector.

LessThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Zwraca nowy wektor całkowity, którego elementy sygnalizują, czy elementy w jednym całkowitym wektorze są mniejsze niż odpowiadające im elementy w drugim wektorze całkowitym.Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one integral vector are less than their corresponding elements in a second integral vector.

LessThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Zwraca nowy, długi wektor o wartości całkowitej, którego elementy sygnalizują, czy elementy w jednym długich wektorach liczbowych są mniejsze niż odpowiadające im elementy w drugim wektorze typu Long Integer.Returns a new long integer vector whose elements signal whether the elements in one long integer vector are less than their corresponding elements in a second long integer vector.

LessThan(Vector<Single>, Vector<Single>)

Zwraca nowy wektor całkowity, którego elementy sygnalizują, czy elementy w jednym wektorze o pojedynczej precyzji są mniejsze niż odpowiadające im elementy w drugim wektorze o pojedynczej precyzji.Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one single-precision vector are less than their corresponding elements in a second single-precision vector.

LessThan<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca nowy wektor określonego typu, którego elementy sygnalizują, czy elementy w jednym wektorze są mniejsze niż odpowiadające im elementy w drugim wektorze.Returns a new vector of a specified type whose elements signal whether the elements in one vector are less than their corresponding elements in the second vector.

LessThanAll<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca wartość wskazującą, czy wszystkie elementy w pierwszym wektorze są mniejsze niż odpowiadające im elementy w drugim wektorze.Returns a value that indicates whether all of the elements in the first vector are less than their corresponding elements in the second vector.

LessThanAny<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca wartość wskazującą, czy dowolny element w pierwszym wektorze jest mniejszy niż odpowiadający element w drugim wektorze.Returns a value that indicates whether any element in the first vector is less than the corresponding element in the second vector.

LessThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>)

Zwraca nowy wektor całkowity, którego elementy wskazują, czy elementy w jednej wektorze zmiennoprzecinkowej podwójnej precyzji są mniejsze niż lub równe odpowiadające im elementy w drugim wektorze zmiennoprzecinkowej o podwójnej precyzji.Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one double-precision floating-point vector are less than or equal to their corresponding elements in a second double-precision floating-point vector.

LessThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Zwraca nowy wektor całkowity, którego elementy sygnalizują, czy elementy w jednym całkowitym wektorze są mniejsze niż lub równe odpowiadające im elementy w drugim wektorze całkowitym.Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one integral vector are less than or equal to their corresponding elements in a second integral vector.

LessThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Zwraca nowy, długi wektor o wartości całkowitej, którego elementy sygnalizują, czy elementy w jednym długim stopniu wektora są mniejsze lub równe odpowiadające im elementy w drugim wektorze typu Long Integer.Returns a new long integer vector whose elements signal whether the elements in one long integer vector are less or equal to their corresponding elements in a second long integer vector.

LessThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>)

Zwraca nowy wektor całkowity, którego elementy wskazują, czy elementy w jednej wektorze zmiennoprzecinkowej o pojedynczej precyzji są mniejsze niż lub równe odpowiadające im elementy w drugim wektorze zmiennoprzecinkowej o pojedynczej precyzji.Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one single-precision floating-point vector are less than or equal to their corresponding elements in a second single-precision floating-point vector.

LessThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca nowy wektor, którego elementy sygnalizują, czy elementy w jednym wektorze są mniejsze niż lub równe odpowiadające im elementy w drugim wektorze.Returns a new vector whose elements signal whether the elements in one vector are less than or equal to their corresponding elements in the second vector.

LessThanOrEqualAll<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca wartość wskazującą, czy wszystkie elementy w pierwszym wektorze są mniejsze niż lub równe odpowiadające im elementy w drugim wektorze.Returns a value that indicates whether all elements in the first vector are less than or equal to their corresponding elements in the second vector.

LessThanOrEqualAny<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca wartość wskazującą, czy dowolny element w pierwszym wektorze jest mniejszy niż lub równy odpowiedniemu elementowi w drugim wektorze.Returns a value that indicates whether any element in the first vector is less than or equal to the corresponding element in the second vector.

Max<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca nowy wektor, którego elementy są maksymalnie dla każdej pary elementów w dwóch przyznanych wektorach.Returns a new vector whose elements are the maximum of each pair of elements in the two given vectors.

Min<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca nowy wektor, którego elementy są minimum każdej pary elementów w dwóch przyznanych wektorach.Returns a new vector whose elements are the minimum of each pair of elements in the two given vectors.

Multiply<T>(T, Vector<T>)

Zwraca nowy wektor, którego wartości są wartością skalarną pomnożoną przez każdą z wartości określonego wektora.Returns a new vector whose values are a scalar value multiplied by each of the values of a specified vector.

Multiply<T>(Vector<T>, T)

Zwraca nowy wektor, którego wartości są wartościami określonego wektora, każdy z nich pomnożony przez wartość skalarną.Returns a new vector whose values are the values of a specified vector each multiplied by a scalar value.

Multiply<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca nowy wektor, którego wartości stanowią iloczyn poszczególnych par elementów w dwóch określonych wektorach.Returns a new vector whose values are the product of each pair of elements in two specified vectors.

Narrow(Vector<Double>, Vector<Double>)

Wąskie dwa wystąpienia ><wektorów w jeden wektor<pojedynczy>.Narrows two Vector<Double> instances into one Vector<Single>.

Narrow(Vector<Int16>, Vector<Int16>)

Zawęża dwa wystąpienia >wektorów<Int16 do jednej >wektora<.Narrows two Vector<Int16> instances into one Vector<SByte>.

Narrow(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Dzieli dwa wystąpienia wektorów<Int32> na jeden wektor<Int16>.Narrows two Vector<Int32> instances into one Vector<Int16>.

Narrow(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Dzieli dwa wystąpienia wektorów<Int64> na jeden wektor<Int32>.Narrows two Vector<Int64> instances into one Vector<Int32>.

Narrow(Vector<UInt16>, Vector<UInt16>)

Umożliwia zawężenie dwóch wystąpień wektorów<UInt16> do jednego >wektora<bajtu.Narrows two Vector<UInt16> instances into one Vector<Byte>.

Narrow(Vector<UInt32>, Vector<UInt32>)

Umożliwia zawężenie dwóch wystąpień wektorów<UInt32> do jednej >wektorów<UInt16.Narrows two Vector<UInt32> instances into one Vector<UInt16>.

Narrow(Vector<UInt64>, Vector<UInt64>)

Umożliwia zawężenie dwóch instancji klasy vector<UInt64> do jednej >wektorów<UInt32.Narrows two Vector<UInt64> instances into one Vector<UInt32>.

Negate<T>(Vector<T>)

Zwraca nowy wektor, którego elementy są negacją odpowiadającego elementu w określonym wektorze.Returns a new vector whose elements are the negation of the corresponding element in the specified vector.

OnesComplement<T>(Vector<T>)

Zwraca nowy wektor, którego elementy są uzyskiwane, pobierając uzupełnienie jednego z elementów wektora.Returns a new vector whose elements are obtained by taking the one's complement of a specified vector's elements.

SquareRoot<T>(Vector<T>)

Zwraca nowy wektor, którego elementy są pierwiastek kwadratowy określonych elementów wektora.Returns a new vector whose elements are the square roots of a specified vector's elements.

Subtract<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca nowy wektor, którego wartości są różnicą między elementami w drugim wektorze i odpowiadającymi im elementami w pierwszym wektorze.Returns a new vector whose values are the difference between the elements in the second vector and their corresponding elements in the first vector.

Widen(Vector<Byte>, Vector<UInt16>, Vector<UInt16>)

Rozszerza wektor<bajt> na dwa wystąpienia >wektor<UInt16 .Widens a Vector<Byte> into two Vector<UInt16> instances.

Widen(Vector<Int16>, Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Rozszerza wektor<Int16> do dwóch wystąpień >wektor<Int32 .Widens a Vector<Int16> into two Vector<Int32> instances.

Widen(Vector<Int32>, Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Rozszerza wektor<Int32> do dwóch wystąpień >wektor<Int64 .Widens a Vector<Int32> into two Vector<Int64> instances.

Widen(Vector<SByte>, Vector<Int16>, Vector<Int16>)

Rozszerza <a wartość>a wektora na dwa wystąpienia >wektor<Int16 .Widens a Vector<SByte> into two Vector<Int16> instances.

Widen(Vector<Single>, Vector<Double>, Vector<Double>)

Rozszerza wektor<pojedynczej> na dwa wystąpienia >wektora< .Widens a Vector<Single> into two Vector<Double> instances.

Widen(Vector<UInt16>, Vector<UInt32>, Vector<UInt32>)

Rozszerza wektor<UInt16> na dwa wystąpienia >wektorów<UInt32 .Widens a Vector<UInt16> into two Vector<UInt32> instances.

Widen(Vector<UInt32>, Vector<UInt64>, Vector<UInt64>)

Rozszerza wektor<UInt32> na dwa wystąpienia >wektorów<UInt64 .Widens a Vector<UInt32> into two Vector<UInt64> instances.

Xor<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Zwraca nowy wektor przez wykonywanie operacji bitowego na wyłączność lub (XOr) dla każdej pary elementów w dwóch wektorach.Returns a new vector by performing a bitwise exclusive Or (XOr) operation on each pair of elements in two vectors.

Dotyczy