Object Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Object.Initializes a new instance of the Object class.

public:
 Object();
public Object ();
Public Sub New ()

Uwagi

Ten konstruktor jest wywoływany przez konstruktory w klasach pochodnych, ale może również służyć do bezpośredniego tworzenia wystąpienia Object klasy.This constructor is called by constructors in derived classes, but it can also be used to directly create an instance of the Object class.

Dotyczy