Object.MemberwiseClone Object.MemberwiseClone Object.MemberwiseClone Object.MemberwiseClone Method

Definicja

Tworzy płytką kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

protected:
 System::Object ^ MemberwiseClone();
protected object MemberwiseClone ();
member this.MemberwiseClone : unit -> obj
Protected Function MemberwiseClone () As Object

Zwraca

Płytką kopię bieżącego Object.A shallow copy of the current Object.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano MemberwiseClone metody.The following example illustrates the MemberwiseClone method. Definiuje on ShallowCopy metodę, która wywołuje MemberwiseClone metody, które można wykonać operacji płytka kopia na Person obiektu.It defines a ShallowCopy method that calls the MemberwiseClone method to perform a shallow copy operation on a Person object. Umożliwia on również definiowanie DeepCopy metody, która wykonuje operację głęboka kopia Person obiektu.It also defines a DeepCopy method that performs a deep copy operation on a Person object.

using System;

public class IdInfo
{
  public int IdNumber;
  
  public IdInfo(int IdNumber)
  {
    this.IdNumber = IdNumber;
  }
}

public class Person 
{
  public int Age;
  public string Name;
  public IdInfo IdInfo;

  public Person ShallowCopy()
  {
    return (Person) this.MemberwiseClone();
  }

  public Person DeepCopy()
  {
    Person other = (Person) this.MemberwiseClone();
    other.IdInfo = new IdInfo(IdInfo.IdNumber);
    other.Name = String.Copy(Name);
    return other;
  }
}

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    // Create an instance of Person and assign values to its fields.
    Person p1 = new Person();
    p1.Age = 42;
    p1.Name = "Sam";
    p1.IdInfo = new IdInfo(6565);

    // Perform a shallow copy of p1 and assign it to p2.
    Person p2 = p1.ShallowCopy();

    // Display values of p1, p2
    Console.WriteLine("Original values of p1 and p2:");
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ");
    DisplayValues(p1);
    Console.WriteLine("  p2 instance values:");
    DisplayValues(p2);
    
    // Change the value of p1 properties and display the values of p1 and p2.
    p1.Age = 32;
    p1.Name = "Frank";
    p1.IdInfo.IdNumber = 7878;
    Console.WriteLine("\nValues of p1 and p2 after changes to p1:");
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ");
    DisplayValues(p1);
    Console.WriteLine("  p2 instance values:");
    DisplayValues(p2);

    // Make a deep copy of p1 and assign it to p3.
    Person p3 = p1.DeepCopy();
    // Change the members of the p1 class to new values to show the deep copy.
    p1.Name = "George";
    p1.Age = 39;
    p1.IdInfo.IdNumber = 8641;
    Console.WriteLine("\nValues of p1 and p3 after changes to p1:");
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ");
    DisplayValues(p1);
    Console.WriteLine("  p3 instance values:");
    DisplayValues(p3);
  }

  public static void DisplayValues(Person p)
  {
    Console.WriteLine("   Name: {0:s}, Age: {1:d}", p.Name, p.Age);
    Console.WriteLine("   Value: {0:d}", p.IdInfo.IdNumber);
  }
}
// The example displays the following output:
//    Original values of p1 and p2:
//     p1 instance values:
//       Name: Sam, Age: 42
//       Value: 6565
//     p2 instance values:
//       Name: Sam, Age: 42
//       Value: 6565
//    
//    Values of p1 and p2 after changes to p1:
//     p1 instance values:
//       Name: Frank, Age: 32
//       Value: 7878
//     p2 instance values:
//       Name: Sam, Age: 42
//       Value: 7878
//    
//    Values of p1 and p3 after changes to p1:
//     p1 instance values:
//       Name: George, Age: 39
//       Value: 8641
//     p3 instance values:
//       Name: Frank, Age: 32
//       Value: 7878
Public Class IdInfo
  Public IdNumber As Integer
  
  Public Sub New(IdNumber As Integer)
    Me.IdNumber = IdNumber
  End Sub
End Class

Public Class Person 
  Public Age As Integer
  Public Name As String
  Public IdInfo As IdInfo

  Public Function ShallowCopy() As Person
    Return DirectCast(Me.MemberwiseClone(), Person)
  End Function

  Public Function DeepCopy() As Person
    Dim other As Person = DirectCast(Me.MemberwiseClone(), Person) 
    other.IdInfo = New IdInfo(IdInfo.IdNumber)
    other.Name = String.Copy(Name)
    Return other
  End Function
End Class

Module Example
  Public Sub Main()
    ' Create an instance of Person and assign values to its fields.
    Dim p1 As New Person()
    p1.Age = 42
    p1.Name = "Sam"
    p1.IdInfo = New IdInfo(6565)

    ' Perform a shallow copy of p1 and assign it to p2.
    Dim p2 As Person = p1.ShallowCopy()

    ' Display values of p1, p2
    Console.WriteLine("Original values of p1 and p2:")
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ")
    DisplayValues(p1)
    Console.WriteLine("  p2 instance values:")
    DisplayValues(p2)
    Console.WriteLine()
        
    ' Change the value of p1 properties and display the values of p1 and p2.
    p1.Age = 32
    p1.Name = "Frank"
    p1.IdInfo.IdNumber = 7878
    Console.WriteLine("Values of p1 and p2 after changes to p1:")
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ")
    DisplayValues(p1)
    Console.WriteLine("  p2 instance values:")
    DisplayValues(p2)
    Console.WriteLine()
    
    ' Make a deep copy of p1 and assign it to p3.
    Dim p3 As Person = p1.DeepCopy()
    ' Change the members of the p1 class to new values to show the deep copy.
    p1.Name = "George"
    p1.Age = 39
    p1.IdInfo.IdNumber = 8641
    Console.WriteLine("Values of p1 and p3 after changes to p1:")
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ")
    DisplayValues(p1)
    Console.WriteLine("  p3 instance values:")
    DisplayValues(p3)
  End Sub
  
  Public Sub DisplayValues(p As Person)
    Console.WriteLine("   Name: {0:s}, Age: {1:d}", p.Name, p.Age)
    Console.WriteLine("   Value: {0:d}", p.IdInfo.IdNumber)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Original values of m1 and m2:
'     m1 instance values:
'       Name: Sam, Age: 42
'       Value: 6565
'     m2 instance values:
'       Name: Sam, Age: 42
'       Value: 6565
'    
'    Values of m1 and m2 after changes to m1:
'     m1 instance values:
'       Name: Frank, Age: 32
'       Value: 7878
'     m2 instance values:
'       Name: Sam, Age: 42
'       Value: 7878
'    
'    Values of m1 and m3 after changes to m1:
'     m1 instance values:
'       Name: George, Age: 39
'       Value: 8641
'     m3 instance values:
'       Name: Frank, Age: 32
'       Value: 7878

W tym przykładzie Person.IdInfo właściwość zwraca IdInfo obiektu.In this example, the Person.IdInfo property returns an IdInfo object. Jako dane wyjściowe w przykładzie pokazano gdy Person obiekt został sklonowany, wywołując MemberwiseClone metody, sklonowany Person obiekt jest niezależne kopię oryginalnego obiektu, z tą różnicą, że mogą współużytkować ten sam Person.IdInfo odwołanie do obiektu.As the output from the example shows, when a Person object is cloned by calling the MemberwiseClone method, the cloned Person object is an independent copy of the original object, except that they share the same Person.IdInfo object reference. W rezultacie, modyfikując klonu Person.IdInfo właściwość zmienia oryginalnego obiektu Person.IdInfo właściwości.As a result, modifying the clone's Person.IdInfo property changes the original object's Person.IdInfo property. Z drugiej strony, gdy operacja głęboka kopia jest wykonywana, sklonowany Person obiektu, łącznie z jego Person.IdInfo właściwość, może być modyfikowana bez wywierania wpływu na oryginalny obiekt.On the other hand, when a deep copy operation is performed, the cloned Person object, including its Person.IdInfo property, can be modified without affecting the original object.

Uwagi

MemberwiseClone Metoda tworzy płytką kopię przez utworzenie nowego obiektu, a następnie skopiować niestatycznego pola bieżącego obiektu do nowego obiektu.The MemberwiseClone method creates a shallow copy by creating a new object, and then copying the nonstatic fields of the current object to the new object. Jeśli pole jest typem wartości, bit przez bitowy kopię pole jest wykonywane.If a field is a value type, a bit-by-bit copy of the field is performed. Jeśli pole jest typem referencyjnym, odwołanie jest kopiowane, ale przywoływanego obiektu jest; w związku z tym oryginalny obiekt i jego klon odwołują się do tego samego obiektu.If a field is a reference type, the reference is copied but the referred object is not; therefore, the original object and its clone refer to the same object.

Rozważmy na przykład obiekt o nazwie X, który odwołuje się do obiektów, A i B. obiekt B, z kolei odwołania do obiektu C. Kopia pobieżna X tworzy nowy obiekt X2, który odwołuje się obiektów, A i B. Z kolei kopię głęboką X tworzy nowy obiekt X2, który odwołuje się do nowych obiektów A2 i B2, które są kopiami A i B. B2, z kolei odwołuje się do nowego obiektu C2, który jest kopią C. W przykładzie pokazano różnicę między produkowanymi i operacji głębokiego kopiowania.For example, consider an object called X that references objects A and B. Object B, in turn, references object C. A shallow copy of X creates new object X2 that also references objects A and B. In contrast, a deep copy of X creates a new object X2 that references the new objects A2 and B2, which are copies of A and B. B2, in turn, references the new object C2, which is a copy of C. The example illustrates the difference between a shallow and a deep copy operation.

Istnieje wiele sposobów implementowania operacji głębokiego kopiowania, jeśli operacja płytka kopia wykonana przez MemberwiseClone metody nie spełnia Twoich potrzeb.There are numerous ways to implement a deep copy operation if the shallow copy operation performed by the MemberwiseClone method does not meet your needs. Należą do nich między innymi:These include the following:

 • Wywołanie konstruktora klasy obiektu do skopiowania, aby utworzyć drugi obiekt z wartości właściwości pobrane z pierwszego obiektu.Call a class constructor of the object to be copied to create a second object with property values taken from the first object. Przy założeniu, że wartości obiektu są całkowicie zdefiniowane przez jej konstruktora klasy.This assumes that the values of an object are entirely defined by its class constructor.

 • Wywołaj MemberwiseClone metody do tworzenia płytkiej kopi obiektu, a następnie przypisz nowe obiekty, których wartości są takie same jak oryginalnego obiektu właściwości lub pól, których wartości są typami odwołań.Call the MemberwiseClone method to create a shallow copy of an object, and then assign new objects whose values are the same as the original object to any properties or fields whose values are reference types. DeepCopy To podejście pokazano metody w przykładzie.The DeepCopy method in the example illustrates this approach.

 • Serializacji obiektu jako głębokie, skopiować, a następnie przywróć dane serializowane, zmiennej innego obiektu.Serialize the object to be deep copied, and then restore the serialized data to a different object variable.

 • Za pomocą odbicia rekursji do wykonania tej operacji głęboka kopia.Use reflection with recursion to perform the deep copy operation.

Dotyczy