Object.ReferenceEquals(Object, Object) Metoda

Definicja

Określa, czy określone Object wystąpienia są tego samego wystąpienia.Determines whether the specified Object instances are the same instance.

public:
 static bool ReferenceEquals(System::Object ^ objA, System::Object ^ objB);
public static bool ReferenceEquals (object objA, object objB);
public static bool ReferenceEquals (object? objA, object? objB);
static member ReferenceEquals : obj * obj -> bool
Public Shared Function ReferenceEquals (objA As Object, objB As Object) As Boolean

Parametry

objA
Object

Pierwszy obiekt do porównania.The first object to compare.

objB
Object

Drugi obiekt do porównania.The second object to compare.

Zwraca

Boolean

true Jeśli objA jest to to samo wystąpienie co objB lub jeśli oba mają wartość null; w przeciwnym razie false .true if objA is the same instance as objB or if both are null; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy przykład używa ReferenceEquals do określenia, czy dwa obiekty są tego samego wystąpienia.The following example uses ReferenceEquals to determine if two objects are the same instance.

using namespace System;
int main()
{
  Object^ o = nullptr;
  Object^ p = nullptr;
  Object^ q = gcnew Object;
  Console::WriteLine( Object::ReferenceEquals( o, p ) );
  p = q;
  Console::WriteLine( Object::ReferenceEquals( p, q ) );
  Console::WriteLine( Object::ReferenceEquals( o, p ) );
}

/*

This code produces the following output.

True
True
False

*/
object o = null;
object p = null;
object q = new Object();

Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(o, p));
p = q;
Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(p, q));
Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(o, p));

// This code produces the following output:
//  True
//  True
//  False
Public Class App
  Public Shared Sub Main() 
    Dim o As Object = Nothing
    Dim p As Object = Nothing
    Dim q As New Object
    Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(o, p))
    p = q
    Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(p, q))
    Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(o, p))
  End Sub 
End Class 
' This code produces the following output:
'
' True
' True
' False
'

Uwagi

W przeciwieństwie do Equals metody i operatora równości ReferenceEquals nie można zastąpić metody.Unlike the Equals method and the equality operator, the ReferenceEquals method cannot be overridden. W związku z tym, jeśli chcesz przetestować dwa odwołania do obiektów pod kątem równości i nie wiesz, jak wdrażać Equals metodę, możesz wywołać ReferenceEquals metodę.Because of this, if you want to test two object references for equality and you are unsure about the implementation of the Equals method, you can call the ReferenceEquals method.

Jednak wartość zwracana ReferenceEquals metody może wydawać się nieanomalia w tych dwóch scenariuszach:However, the return value of the ReferenceEquals method may appear to be anomalous in these two scenarios:

 • Podczas porównywania typów wartości.When comparing value types. Jeśli objA i objB są typami wartości, są one opakowane przed przekazaniem ich do ReferenceEquals metody.If objA and objB are value types, they are boxed before they are passed to the ReferenceEquals method. Oznacza to, że jeśli oba objA i objB reprezentują to samo wystąpienie typu wartości, ReferenceEquals Metoda Jednakże zwraca false , jak pokazano w poniższym przykładzie.This means that if both objA and objB represent the same instance of a value type, the ReferenceEquals method nevertheless returns false, as the following example shows.

  int int1 = 3;
  Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(int1, int1));
  Console.WriteLine(int1.GetType().IsValueType);
  
  // The example displays the following output:
  //    False
  //    True
  
  Public Module Example
    Public Sub Main
     Dim int1 As Integer = 3
     Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(int1, int1))
     Console.WriteLine(int1.GetType().IsValueType)
    End Sub
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '    False
  '    True
  

  Aby uzyskać informacje o typach wartości opakowania, zobacz opakowanie i rozpakowywanie.For information on boxing value types, see Boxing and Unboxing.

 • Podczas porównywania ciągów.When comparing strings. Jeśli objA i objB są ciągami, ReferenceEquals Metoda zwraca, true Jeśli ciąg jest InterNIC.If objA and objB are strings, the ReferenceEquals method returns true if the string is interned. Nie wykonuje testu pod kątem równości wartości.It does not perform a test for value equality. W poniższym przykładzie s1 i s2 są równe, ponieważ są dwa wystąpienia jednego ciągu z stażystami.In the following example, s1 and s2 are equal because they are two instances of a single interned string. Jednak s3 i s4 nie są równe, ponieważ chociaż mają identyczne wartości ciągu, ten ciąg nie jest InterNIC.However, s3 and s4 are not equal, because although they have identical string values, that string is not interned.

  String s1 = "String1";
  String s2 = "String1";
  Console.WriteLine("s1 = s2: {0}", Object.ReferenceEquals(s1, s2));
  Console.WriteLine("{0} interned: {1}", s1,
           String.IsNullOrEmpty(String.IsInterned(s1)) ? "No" : "Yes");
  
  String suffix = "A";
  String s3 = "String" + suffix;
  String s4 = "String" + suffix;
  Console.WriteLine("s3 = s4: {0}", Object.ReferenceEquals(s3, s4));
  Console.WriteLine("{0} interned: {1}", s3,
           String.IsNullOrEmpty(String.IsInterned(s3)) ? "No" : "Yes");
  
  // The example displays the following output:
  //    s1 = s2: True
  //    String1 interned: Yes
  //    s3 = s4: False
  //    StringA interned: No
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim s1 As String = "String1"
     Dim s2 As String = "String1"
     Console.WriteLine("s1 = s2: {0}", Object.ReferenceEquals(s1, s2))
     Console.WriteLine("{0} interned: {1}", s1, 
              If(String.IsNullOrEmpty(String.IsInterned(s1)), "No", "Yes"))
  
     Dim suffix As String = "A"
     Dim s3 = "String" + suffix
     Dim s4 = "String" + suffix
     Console.WriteLine("s3 = s4: {0}", Object.ReferenceEquals(s3, s4))
     Console.WriteLine("{0} interned: {1}", s3, 
              If(String.IsNullOrEmpty(String.IsInterned(s3)), "No", "Yes"))
    End Sub
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '    s1 = s2: True
  '    String1 interned: Yes
  '    s3 = s4: False
  '    StringA interned: No
  

  Aby uzyskać więcej informacji na temat informowania o ciągach, zobacz String.IsInterned .For more information about string interning, see String.IsInterned.

Dotyczy

Zobacz też