OperatingSystem.IsFreeBSD Metoda

Definicja

Wskazuje, czy bieżąca aplikacja działa w systemie FreeBSD.Indicates whether the current application is running on FreeBSD.

public:
 static bool IsFreeBSD();
public static bool IsFreeBSD ();
static member IsFreeBSD : unit -> bool
Public Shared Function IsFreeBSD () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli bieżąca aplikacja działa w systemie FreeBSD; false w przeciwnym razie.true if the current application is running on FreeBSD; false otherwise.

Dotyczy