OperatingSystem.IsFreeBSDVersionAtLeast(Int32, Int32, Int32, Int32) Metoda

Definicja

Sprawdza, czy wersja FreeBSD (zwrócona przez polecenie systemu LinuxChecks if the FreeBSD version (returned by the Linux command uname) jest większa lub równa określonej wersji.) is greater than or equal to the specified version. Ta metoda może służyć do ochrony interfejsów API, które zostały dodane w określonej wersji.This method can be used to guard APIs that were added in the specified version.

public static bool IsFreeBSDVersionAtLeast (int major, int minor = 0, int build = 0, int revision = 0);
static member IsFreeBSDVersionAtLeast : int * int * int * int -> bool
Public Shared Function IsFreeBSDVersionAtLeast (major As Integer, Optional minor As Integer = 0, Optional build As Integer = 0, Optional revision As Integer = 0) As Boolean

Parametry

major
Int32

Główny numer wydania.The major release number.

minor
Int32

Pomocniczy numer wersji.The minor release number.

build
Int32

Numer wersji kompilacji.The build release number.

revision
Int32

Numer wydania poprawki.The revision release number.

Zwraca

Boolean

true Jeśli bieżącą aplikację uruchomiono w wersji FreeBSD, która jest co najmniej równa podanej w parametrach; false w przeciwnym razie.true if the current application is running on a FreeBSD version that is at least what was specified in the parameters; false otherwise.

Dotyczy