OperatingSystem.IsIOSVersionAtLeast(Int32, Int32, Int32) Metoda

Definicja

Sprawdza, czy wersja systemu iOS (zwracana przezChecks if the iOS version (returned by libobjc.get_operatingSystemVersion) jest większa lub równa określonej wersji.) is greater than or equal to the specified version. Ta metoda może służyć do ochrony interfejsów API, które zostały dodane w określonej wersji systemu iOS.This method can be used to guard APIs that were added in the specified iOS version.

public static bool IsIOSVersionAtLeast (int major, int minor = 0, int build = 0);
static member IsIOSVersionAtLeast : int * int * int -> bool
Public Shared Function IsIOSVersionAtLeast (major As Integer, Optional minor As Integer = 0, Optional build As Integer = 0) As Boolean

Parametry

major
Int32

Główny numer wydania.The major release number.

minor
Int32

Pomocniczy numer wersji.The minor release number.

build
Int32

Numer wersji kompilacji.The build release number.

Zwraca

Boolean

true Jeśli bieżąca aplikacja działa w wersji systemu iOS, która jest co najmniej równa podanej w parametrach; false w przeciwnym razie.true if the current application is running on an iOS version that is at least what was specified in the parameters; false otherwise.

Dotyczy