OperatingSystem.IsMacOS Metoda

Definicja

Wskazuje, czy bieżąca aplikacja działa w systemie macOS.Indicates whether the current application is running on macOS.

public:
 static bool IsMacOS();
public static bool IsMacOS ();
static member IsMacOS : unit -> bool
Public Shared Function IsMacOS () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli bieżąca aplikacja działa w systemie macOS; false w przeciwnym razie.true if the current application is running on macOS; false otherwise.

Dotyczy