OperatingSystem.IsOSPlatform(String) Metoda

Definicja

Wskazuje, czy bieżąca aplikacja jest uruchomiona na określonej platformie.Indicates whether the current application is running on the specified platform.

public:
 static bool IsOSPlatform(System::String ^ platform);
public static bool IsOSPlatform (string platform);
static member IsOSPlatform : string -> bool
Public Shared Function IsOSPlatform (platform As String) As Boolean

Parametry

platform
String

Nazwa platformy bez uwzględniania wielkości liter.The case-insensitive platform name. Przykłady: Browser, Linux, FreeBSD, Android, iOS, macOS, systemu tvOS, systemu watchOS, Windows.Examples: Browser, Linux, FreeBSD, Android, iOS, macOS, tvOS, watchOS, Windows.

Zwraca

Boolean

true Jeśli bieżąca aplikacja jest uruchomiona na określonej platformie; false w przeciwnym razie.true if the current application is running on the specified platform; false otherwise.

Dotyczy