OperatingSystem.IsWindowsVersionAtLeast(Int32, Int32, Int32, Int32) Metoda

Definicja

Sprawdza, czy wersja systemu Windows (zwrócona przezChecks if the Windows version (returned by RtlGetVersion) jest większa lub równa określonej wersji.) is greater than or equal to the specified version. Ta metoda może służyć do ochrony interfejsów API, które zostały dodane w określonej wersji systemu Windows.This method can be used to guard APIs that were added in the specified Windows version.

public static bool IsWindowsVersionAtLeast (int major, int minor = 0, int build = 0, int revision = 0);
static member IsWindowsVersionAtLeast : int * int * int * int -> bool
Public Shared Function IsWindowsVersionAtLeast (major As Integer, Optional minor As Integer = 0, Optional build As Integer = 0, Optional revision As Integer = 0) As Boolean

Parametry

major
Int32

Główny numer wydania.The major release number.

minor
Int32

Pomocniczy numer wersji.The minor release number.

build
Int32

Numer wersji kompilacji.The build release number.

revision
Int32

Numer wydania poprawki.The revision release number.

Zwraca

Boolean

true Jeśli bieżąca aplikacja działa w wersji systemu Windows, która jest co najmniej równa podanej w parametrach; false w przeciwnym razie.true if the current application is running on a Windows version that is at least what was specified in the parameters; false otherwise.

Dotyczy