OperationCanceledException.CancellationToken Właściwość

Definicja

Pobiera token skojarzony z operacją, która została anulowana.Gets a token associated with the operation that was canceled.

public:
 property System::Threading::CancellationToken CancellationToken { System::Threading::CancellationToken get(); };
public System.Threading.CancellationToken CancellationToken { get; }
member this.CancellationToken : System.Threading.CancellationToken
Public ReadOnly Property CancellationToken As CancellationToken

Wartość właściwości

Token skojarzony z operacją, która została anulowana, lub tokenem domyślnym.A token associated with the operation that was canceled, or a default token.

Uwagi

Jeśli token jest skojarzony z anulowaną operacją, właściwość CancellationToken.IsCancellationRequested tokenu zwraca true.If the token is associated with a canceled operation, the CancellationToken.IsCancellationRequested property of the token returns true.

Dotyczy