PrintQueue.IsIOActive Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy drukarka odbiera lub wysyła dane czy sygnały.Gets a value that indicates whether the printer is receiving or sending data or signals.

public:
 property bool IsIOActive { bool get(); };
public bool IsIOActive { get; }
member this.IsIOActive : bool
Public ReadOnly Property IsIOActive As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli drukarka otrzymuje lub wyśle wiadomość; w przeciwnym razie false .true if the printer is receiving or sending; otherwise, false.

Uwagi

Jeśli drukarka nie obsługuje sygnału o tym znaczeniu, właściwość jest zawsze false .If the printer does not support a signal with this meaning, then the property is always false.

Dotyczy