PrintQueueCollection.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca obiekt implementujący IEnumerator interfejs ogólny, który został zamknięty przy użyciu PrintQueue .Returns an object that implements the generic IEnumerator interface that has been closed with PrintQueue.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator

Obiekt, który implementuje rodzajowy IEnumerator i który może przechodzić przez PrintQueue obiekty, które PrintQueueCollection zawiera.An object that implements the generic IEnumerator and that can iterate through the PrintQueue objects that the PrintQueueCollection contains.

Implementuje

Uwagi

Zalecamy używanie foreach instrukcji do iteracji wszystkich elementów członkowskich kolekcji.We recommend that you use the foreach statement to iterate through all members of the collection. Należy używać GetEnumerator tylko wtedy, gdy trzeba dostosować iteracje, na przykład przez pominięcie każdego innego elementu członkowskiego.Use GetEnumerator only when you need to customize iteration, such as by skipping every other member.

Dotyczy