ReadOnlyMemory<T>.CopyTo(Memory<T>) Metoda

Definicja

Kopiuje zawartość regionu pamięci tylko do odczytu do regionu pamięci docelowej.Copies the contents of the read-only memory region into a destination memory region.

public:
 void CopyTo(Memory<T> destination);
public void CopyTo (Memory<T> destination);
member this.CopyTo : Memory<'T> -> unit
Public Sub CopyTo (destination As Memory(Of T))

Parametry

destination
Memory<T>

Region pamięci, do którego mają zostać skopiowane elementy.The memory region to copy items into.

Wyjątki

destination jest mniejszy niż region pamięci źródłowej.destination is smaller than the source memory region.

Uwagi

Jeśli source i destination , ta metoda zachowuje się tak, jakby oryginalne wartości znajdują się w tymczasowej lokalizacji przed zastąpieniem lokalizacji docelowej.If source and destination, this method behaves as if the original values are in a temporary location before the destination is overwritten.

Dotyczy