ReadOnlyMemory<T>.IsEmpty Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ten region pamięci tylko do odczytu jest pusty.Gets a value that indicates whether this read-only memory region is empty.

public:
 property bool IsEmpty { bool get(); };
public bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
Public ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli region pamięci tylko do odczytu jest pusty (oznacza to, że Length jest to 0); w przeciwnym razie false .true if the read-only memory region is empty (that is, its Length is 0); otherwise, false.

Dotyczy