AssemblyConfigurationAttribute.Configuration Właściwość

Definicja

Pobiera informacje o konfiguracji zestawu.Gets assembly configuration information.

public:
 property System::String ^ Configuration { System::String ^ get(); };
public string Configuration { get; }
member this.Configuration : string
Public ReadOnly Property Configuration As String

Wartość właściwości

String

Ciąg zawierający informacje o konfiguracji zestawu.A string containing the assembly configuration information.

Dotyczy