AssemblyConfigurationAttribute Klasa

Definicja

Określa konfigurację kompilacji, na przykład detaliczną lub Debug, dla zestawu.Specifies the build configuration, such as retail or debug, for an assembly.

public ref class AssemblyConfigurationAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly, Inherited=false)]
public sealed class AssemblyConfigurationAttribute : Attribute
public sealed class AssemblyConfigurationAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly, AllowMultiple=false)]
public sealed class AssemblyConfigurationAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly, Inherited=false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class AssemblyConfigurationAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly, Inherited=false)>]
type AssemblyConfigurationAttribute = class
    inherit Attribute
type AssemblyConfigurationAttribute = class
    inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly, AllowMultiple=false)>]
type AssemblyConfigurationAttribute = class
    inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly, Inherited=false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type AssemblyConfigurationAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class AssemblyConfigurationAttribute
Inherits Attribute
Dziedziczenie
AssemblyConfigurationAttribute
Atrybuty

Uwagi

W zintegrowanych środowiskach kompilacji, takich jak Microsoft Visual Studio, informacje o konfiguracji kompilacji są zwykle określane przez ustawienia środowiska deweloperskiego dla projektu.In integrated build environments such as Microsoft Visual Studio, build configuration information is usually determined by the development environment settings for the project.

Konstruktory

AssemblyConfigurationAttribute(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AssemblyConfigurationAttribute.Initializes a new instance of the AssemblyConfigurationAttribute class.

Właściwości

Configuration

Pobiera informacje o konfiguracji zestawu.Gets assembly configuration information.

TypeId

Po zaimplementowaniu w klasie pochodnej pobiera unikatowy identyfikator dla tego elementu Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Odziedziczone po Attribute)

Metody

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Odziedziczone po Attribute)
GetHashCode()

Zwraca wartość skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

(Odziedziczone po Attribute)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IsDefaultAttribute()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest wartością domyślną klasy pochodnej.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Odziedziczone po Attribute)
Match(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest zgodne z określonym obiektem.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Odziedziczone po Attribute)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Zestaw nazw jest mapowany na odpowiedni zestaw identyfikatorów wysyłania.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Pobiera informacje o typie dla obiektu, którego można użyć do uzyskania informacji o typie dla interfejsu.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Pobiera informację o liczbie typów interfejsów, jakie zawiera obiekt (0 lub 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Umożliwia dostęp do właściwości i metod udostępnianych przez obiekt.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Odziedziczone po Attribute)

Dotyczy