BindingFlags Wyliczenie

Definicja

Określa flagi, które powiązanie sterujące i sposób, w jaki wyszukiwanie elementów członkowskich i typów jest przeprowadzane przez odbicie.

To wyliczenie obsługuje bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class BindingFlags
[System.Flags]
public enum BindingFlags
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum BindingFlags
[System.Flags]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum BindingFlags
[<System.Flags>]
type BindingFlags = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
type BindingFlags = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type BindingFlags = 
Public Enum BindingFlags
Dziedziczenie
BindingFlags
Atrybuty

Pola

CreateInstance 512

Określa, że odbicie powinno utworzyć wystąpienie określonego typu. Wywołuje konstruktor, który pasuje do podanych argumentów. Podana nazwa elementu członkowskiego jest ignorowana. Jeśli nie określono typu wyszukiwania (wystąpienie | Będą miały zastosowanie publiczne. Nie można wywołać inicjatora typu.

Ta flaga jest przekazywana InvokeMember do metody w celu wywołania konstruktora.

DeclaredOnly 2

Określa, że należy wziąć pod uwagę tylko elementy członkowskie zadeklarowane na poziomie hierarchii podanego typu. Dziedziczone elementy członkowskie nie są brane pod uwagę.

Default 0

Określa, że nie zdefiniowano flag powiązań.

DoNotWrapExceptions 33554432
ExactBinding 65536

Określa, że typy podanych argumentów muszą dokładnie odpowiadać typom odpowiednich parametrów formalnych. Odbicie zgłasza wyjątek, jeśli obiekt wywołujący dostarcza obiekt inny niż null Binder , ponieważ oznacza to, że obiekt wywołujący dostarcza BindToXXX implementacje, które będą wybierać odpowiednią metodę. Domyślny binder ignoruje tę flagę, podczas gdy niestandardowe powiązania mogą implementować semantyka tej flagi.

FlattenHierarchy 64

Określa, że powinny zostać zwrócone publiczne i chronione statyczne elementy członkowskie hierarchii. Prywatne statyczne składowe w klasach dziedziczych nie są zwracane. Statyczne elementy członkowskie obejmują pola, metody, zdarzenia i właściwości. Typy zagnieżdżone nie są zwracane.

GetField 1024

Określa, że należy zwrócić wartość określonego pola.

Ta flaga jest przekazywana InvokeMember do metody w celu uzyskania wartości pola.

GetProperty 4096

Określa, że należy zwrócić wartość określonej właściwości.

Ta flaga jest przekazywana InvokeMember do metody w celu wywołania metody getter właściwości.

IgnoreCase 1

Określa, że wielkość nazwy elementu członkowskiego nie powinna być brana pod uwagę podczas tworzenia powiązania.

IgnoreReturn 16777216

Używany w międzyoperacyjności modelu COM w celu określenia, że wartość zwracana elementu członkowskiego może być ignorowana.

Instance 4

Określa, że elementy członkowskie wystąpienia mają być uwzględnione w wyszukiwaniu.

InvokeMethod 256

Określa, że metoda ma być wywoływana. Nie może to być konstruktor ani inicjator typu.

Ta flaga jest przekazywana InvokeMember do metody w celu wywołania metody.

NonPublic 32

Określa, że niepubliczne elementy członkowskie mają być uwzględnione w wyszukiwaniu.

OptionalParamBinding 262144

Zwraca zestaw elementów członkowskich, których liczba parametrów jest zgodna z liczbą podanych argumentów. Ta flaga powiązania jest używana dla metod z parametrami, które mają wartości domyślne i metody ze zmiennymi argumentami (varargs). Tej flagi należy używać tylko z InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[]).

Parametry z wartościami domyślnymi są używane tylko w wywołaniach, w których argumenty końcowe są pomijane. Muszą one być ostatnimi argumentami.

Public 16

Określa, że publiczne elementy członkowskie mają być uwzględnione w wyszukiwaniu.

PutDispProperty 16384

Określa, że PROPPUT element członkowski obiektu COM powinien być wywoływany. PROPPUT Określa funkcję ustawiania właściwości, która używa wartości. Użyj , PutDispProperty jeśli właściwość ma zarówno PROPPUT właściwość , jak i PROPPUTREF , i należy odróżnić, która z nich jest wywoływana.

PutRefDispProperty 32768

Określa, że PROPPUTREF element członkowski obiektu COM powinien być wywoływany. PROPPUTREF Określa funkcję ustawiania właściwości, która używa odwołania zamiast wartości. Użyj , PutRefDispProperty jeśli właściwość ma zarówno PROPPUT właściwość , jak i PROPPUTREF , i należy odróżnić, która z nich jest wywoływana.

SetField 2048

Określa, że należy ustawić wartość określonego pola.

Ta flaga jest przekazywana do InvokeMember metody w celu ustawienia wartości pola.

SetProperty 8192

Określa, że należy ustawić wartość określonej właściwości. W przypadku właściwości modelu COM określenie tej flagi powiązania jest równoważne określeniu parametrów PutDispProperty i PutRefDispProperty.

Ta flaga jest przekazywana do InvokeMember metody w celu wywołania metody ustawiającej właściwości.

Static 8

Określa, że statyczne elementy członkowskie mają być uwzględnione w wyszukiwaniu.

SuppressChangeType 131072

Nie zaimplementowano.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano wiele flag powiązań.

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Reflection;
using namespace System::IO;

//namespace BindingFlagsSnippet {
public ref class TestClass
{
public:
  String^ Name;

private:
  array<Object^>^ values;
  int methodCalled;

public:

  property Object^ Item [int]
  {
   Object^ get( int index )
   {
     return values[ index ];
   }

   void set( int index, Object^ value )
   {
     values[ index ] = value;
   }
  }

  property Object^ Value
  {
   Object^ get()
   {
     return "the value";
   }
  }

  TestClass() 
  {
   Name = "initialName";
   values = gcnew array<Object^> {(int^)0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
   methodCalled = 0;
  }
  
  TestClass(String^ initName)
  {
   Name = initName;
   values = gcnew array<Object^> {(int^)0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
   methodCalled = 0;
  }

  static void SayHello()
  {
   Console::WriteLine( "Hello" );
  }

  void AddUp()
  {
   methodCalled++;
   Console::WriteLine( "AddUp Called {0} times", methodCalled );
  }

  static double ComputeSum( double d1, double d2 )
  {
   return d1 + d2;
  }

  static void PrintName( String^ firstName, String^ lastName )
  {
   Console::WriteLine( "{0},{1}", lastName, firstName );
  }

  void PrintTime()
  {
   Console::WriteLine( DateTime::Now );
  }

  void Swap( interior_ptr<int> a, interior_ptr<int> b )
  {
   int x = *a;
    *a = *b;
    *b = x;
  }
};


[DefaultMemberAttribute("PrintTime")]
public ref class TestClass2
{
public:
  void PrintTime()
  {
   Console::WriteLine( DateTime::Now );
  }

};

public ref class Base
{
private:
  static int BaseOnlyPrivate = 0;
protected:
  static int BaseOnly = 0;
};

public ref class Derived : Base
{
public:
  static int DerivedOnly = 0;
};

public ref class MostDerived : Derived {};

void main()
{
  array<Object^>^ noArguments;

  // BindingFlags::InvokeMethod
  // Call a static method.
  Type^ t = TestClass::typeid;
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a static method." );
  Console::WriteLine( "-------------------------" );
  t->InvokeMember( "SayHello", BindingFlags::InvokeMethod | BindingFlags::Public | BindingFlags::Static, 
     nullptr, nullptr, noArguments );

  // BindingFlags::InvokeMethod
  // Call an instance method.
  TestClass^ c = gcnew TestClass;
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking an instance method." );
  Console::WriteLine( "----------------------------" );
  c->GetType()->InvokeMember( "AddUp", BindingFlags::InvokeMethod, nullptr, c, noArguments );
  c->GetType()->InvokeMember( "AddUp", BindingFlags::InvokeMethod, nullptr, c, noArguments );

  // BindingFlags::InvokeMethod
  // Call a method with parameters.
  array<Object^>^args = {100.09,184.45};
  Object^ result;
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a method with parameters." );
  Console::WriteLine( "---------------------------------" );
  result = t->InvokeMember( "ComputeSum", BindingFlags::InvokeMethod, nullptr, nullptr, args );
  Console::WriteLine( " {0} + {1} = {2}", args[ 0 ], args[ 1 ], result );

  // BindingFlags::GetField, SetField
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a field (getting and setting.)" );
  Console::WriteLine( "--------------------------------------" );

  // Get a field value.
  result = t->InvokeMember( "Name", BindingFlags::GetField, nullptr, c, noArguments );
  Console::WriteLine( "Name == {0}", result );

  // Set a field.
  array<Object^>^obj2 = {"NewName"};
  t->InvokeMember( "Name", BindingFlags::SetField, nullptr, c, obj2 );
  result = t->InvokeMember( "Name", BindingFlags::GetField, nullptr, c, noArguments );
  Console::WriteLine( "Name == {0}", result );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking an indexed property (getting and setting.)" );
  Console::WriteLine( "--------------------------------------------------" );

  // BindingFlags::GetProperty
  // Get an indexed property value.
  int index = 3;
  array<Object^>^obj3 = {index};
  result = t->InvokeMember( "Item", BindingFlags::GetProperty, nullptr, c, obj3 );
  Console::WriteLine( "Item->Item[ {0}] == {1}", index, result );

  // BindingFlags::SetProperty
  // Set an indexed property value.
  index = 3;
  array<Object^>^obj4 = {index,"NewValue"};
  t->InvokeMember( "Item", BindingFlags::SetProperty, nullptr, c, obj4 );
  result = t->InvokeMember( "Item", BindingFlags::GetProperty, nullptr, c, obj3 );
  Console::WriteLine( "Item->Item[ {0}] == {1}", index, result );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Getting a field or property." );
  Console::WriteLine( "----------------------------" );

  // BindingFlags::GetField
  // Get a field or property.
  result = t->InvokeMember( "Name", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::GetField | 
    BindingFlags::GetProperty), nullptr, c, noArguments );
  Console::WriteLine( "Name == {0}", result );

  // BindingFlags::GetProperty
  result = t->InvokeMember( "Value", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::GetField | 
    BindingFlags::GetProperty), nullptr, c, noArguments );
  Console::WriteLine( "Value == {0}", result );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a method with named parameters." );
  Console::WriteLine( "---------------------------------------" );

  // BindingFlags::InvokeMethod
  // Call a method using named parameters.
  array<Object^>^argValues = {"Mouse","Micky"};
  array<String^>^argNames = {"lastName","firstName"};
  t->InvokeMember( "PrintName", BindingFlags::InvokeMethod, nullptr, nullptr, argValues, nullptr, 
    nullptr, argNames );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a default member of a type." );
  Console::WriteLine( "------------------------------------" );

  // BindingFlags::Default
  // Call the default member of a type.
  Type^ t3 = TestClass2::typeid;
  t3->InvokeMember( "", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::InvokeMethod | BindingFlags::Default), 
    nullptr, gcnew TestClass2, noArguments );

  // BindingFlags::Static, NonPublic, and Public
  // Invoking a member with ref parameters.
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a method with ref parameters." );
  Console::WriteLine( "--------------------------------------" );
  MethodInfo^ m = t->GetMethod( "Swap" );
  args = gcnew array<Object^>(2);
  args[ 0 ] = 1;
  args[ 1 ] = 2;
  m->Invoke( gcnew TestClass, args );
  Console::WriteLine( "{0}, {1}", args[ 0 ], args[ 1 ] );

  // BindingFlags::CreateInstance
  // Creating an instance with a parameterless constructor.
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Creating an instance with a parameterless constructor." );
  Console::WriteLine( "------------------------------------------------------" );
  Object^ obj = t->InvokeMember( "TestClass", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::Public | 
    BindingFlags::Instance | BindingFlags::CreateInstance), nullptr, nullptr, noArguments );
  Console::WriteLine("Instance of {0} created.", obj->GetType()->Name);

  // Creating an instance with a constructor that has parameters.
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Creating an instance with a constructor that has parameters." );
  Console::WriteLine( "------------------------------------------------------------" );
  obj = t->InvokeMember( "TestClass", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::Public | 
    BindingFlags::Instance | BindingFlags::CreateInstance), nullptr, nullptr, 
    gcnew array<Object^> { "Hello, World!" } );
  Console::WriteLine("Instance of {0} created with initial value '{1}'.", obj->GetType()->Name, 
    obj->GetType()->InvokeMember("Name", BindingFlags::GetField, nullptr, obj, noArguments));

  // BindingFlags::DeclaredOnly
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "DeclaredOnly instance members." );
  Console::WriteLine( "------------------------------" );
  array<System::Reflection::MemberInfo^>^memInfo = t->GetMembers( BindingFlags::DeclaredOnly | 
    BindingFlags::Instance | BindingFlags::Public);
  for ( int i = 0; i < memInfo->Length; i++ )
  {
   Console::WriteLine( memInfo[ i ]->Name );

  }

  // BindingFlags::IgnoreCase
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Using IgnoreCase and invoking the PrintName method." );
  Console::WriteLine( "---------------------------------------------------" );
  t->InvokeMember( "printname", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::IgnoreCase | 
        BindingFlags::Static | BindingFlags::Public | BindingFlags::InvokeMethod), 
        nullptr, nullptr, gcnew array<Object^> {"Brad","Smith"});

  // BindingFlags::FlattenHierarchy
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members." );
  Console::WriteLine( "----------------------------------------------------------------------------" );
  array<FieldInfo^>^ finfos = MostDerived::typeid->GetFields(BindingFlags::NonPublic | 
     BindingFlags::Public | BindingFlags::Static | BindingFlags::FlattenHierarchy);
  for each (FieldInfo^ finfo in finfos)
  {
    Console::WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo->Name, finfo->DeclaringType->Name);
  }

  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine("Without FlattenHierarchy." );
  Console::WriteLine("-------------------------");
  finfos = MostDerived::typeid->GetFields(BindingFlags::NonPublic | BindingFlags::Public |
     BindingFlags::Static);
  for each (FieldInfo^ finfo in finfos)
  {
    Console::WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo->Name, finfo->DeclaringType->Name);
  }
};

/* This example produces output similar to the following:

Invoking a static method.
-------------------------
Hello

Invoking an instance method.
----------------------------
AddUp Called 1 times
AddUp Called 2 times

Invoking a method with parameters.
---------------------------------
 100.09 + 184.45 = 284.54

Invoking a field (getting and setting.)
--------------------------------------
Name == initialName
Name == NewName

Invoking an indexed property (getting and setting.)
--------------------------------------------------
Item->Item[ 3] == 3
Item->Item[ 3] == NewValue

Getting a field or property.
----------------------------
Name == NewName
Value == the value

Invoking a method with named parameters.
---------------------------------------
Mouse,Micky

Invoking a default member of a type.
------------------------------------
12/23/2009 4:19:06 PM

Invoking a method with ref parameters.
--------------------------------------
2, 1

Creating an instance with a parameterless constructor.
------------------------------------------------------
Instance of TestClass created.

Creating an instance with a constructor that has parameters.
------------------------------------------------------------
Instance of TestClass created with initial value 'Hello, World!'.

DeclaredOnly instance members.
------------------------------
get_Item
set_Item
get_Value
AddUp
PrintTime
Swap
.ctor
.ctor
Value
Item
Name
methodCalled

Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.
---------------------------------------------------
Smith,Brad

Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members.
----------------------------------------------------------------------------
DerivedOnly defined in Derived.
BaseOnly defined in Base.

Without FlattenHierarchy.
-------------------------

 */
using System;
using System.Reflection;
using System.IO;

namespace BindingFlagsSnippet
{
  class Example
  {
    static void Main()
    {
      // BindingFlags.InvokeMethod
      // Call a static method.
      Type t = typeof (TestClass);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a static method.");
      Console.WriteLine("-------------------------");
      t.InvokeMember ("SayHello", BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.Public |
        BindingFlags.Static, null, null, new object [] {});

      // BindingFlags.InvokeMethod
      // Call an instance method.
      TestClass c = new TestClass ();
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking an instance method.");
      Console.WriteLine("----------------------------");
      c.GetType().InvokeMember ("AddUp", BindingFlags.InvokeMethod, null, c, new object [] {});
      c.GetType().InvokeMember ("AddUp", BindingFlags.InvokeMethod, null, c, new object [] {});

      // BindingFlags.InvokeMethod
      // Call a method with parameters.
      object [] args = new object [] {100.09, 184.45};
      object result;
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a method with parameters.");
      Console.WriteLine("---------------------------------");
      result = t.InvokeMember ("ComputeSum", BindingFlags.InvokeMethod, null, null, args);
      Console.WriteLine ("{0} + {1} = {2}", args[0], args[1], result);

      // BindingFlags.GetField, SetField
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a field (getting and setting.)");
      Console.WriteLine("--------------------------------------");
      // Get a field value.
      result = t.InvokeMember ("Name", BindingFlags.GetField, null, c, new object [] {});
      Console.WriteLine ("Name == {0}", result);
      // Set a field.
      t.InvokeMember ("Name", BindingFlags.SetField, null, c, new object [] {"NewName"});
      result = t.InvokeMember ("Name", BindingFlags.GetField, null, c, new object [] {});
      Console.WriteLine ("Name == {0}", result);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking an indexed property (getting and setting.)");
      Console.WriteLine("--------------------------------------------------");
      // BindingFlags.GetProperty
      // Get an indexed property value.
      int index = 3;
      result = t.InvokeMember ("Item", BindingFlags.GetProperty, null, c, new object [] {index});
      Console.WriteLine ("Item[{0}] == {1}", index, result);
      // BindingFlags.SetProperty
      // Set an indexed property value.
      index = 3;
      t.InvokeMember ("Item", BindingFlags.SetProperty, null, c, new object [] {index, "NewValue"});
      result = t.InvokeMember ("Item", BindingFlags.GetProperty , null, c, new object [] {index});
      Console.WriteLine ("Item[{0}] == {1}", index, result);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Getting a field or property.");
      Console.WriteLine("----------------------------");
      // BindingFlags.GetField
      // Get a field or property.
      result = t.InvokeMember ("Name", BindingFlags.GetField | BindingFlags.GetProperty, null, c,
        new object [] {});
      Console.WriteLine ("Name == {0}", result);
      // BindingFlags.GetProperty
      result = t.InvokeMember ("Value", BindingFlags.GetField | BindingFlags.GetProperty, null, c,
        new object [] {});
      Console.WriteLine ("Value == {0}", result);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a method with named parameters.");
      Console.WriteLine("---------------------------------------");
      // BindingFlags.InvokeMethod
      // Call a method using named parameters.
      object[] argValues = new object [] {"Mouse", "Micky"};
      String [] argNames = new String [] {"lastName", "firstName"};
      t.InvokeMember ("PrintName", BindingFlags.InvokeMethod, null, null, argValues, null, null,
        argNames);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a default member of a type.");
      Console.WriteLine("------------------------------------");
      // BindingFlags.Default
      // Call the default member of a type.
      Type t3 = typeof (TestClass2);
      t3.InvokeMember ("", BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.Default, null, new TestClass2(),
        new object [] {});

      // BindingFlags.Static, NonPublic, and Public
      // Invoking a member with ref parameters.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a method with ref parameters.");
      Console.WriteLine("--------------------------------------");
      MethodInfo m = t.GetMethod("Swap");
      args = new object[2];
      args[0] = 1;
      args[1] = 2;
      m.Invoke(new TestClass(),args);
      Console.WriteLine ("{0}, {1}", args[0], args[1]);

      // BindingFlags.CreateInstance
      // Creating an instance with a parameterless constructor.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Creating an instance with a parameterless constructor.");
      Console.WriteLine("------------------------------------------------------");
      object cobj = t.InvokeMember ("TestClass", BindingFlags.Public |
        BindingFlags.Instance | BindingFlags.CreateInstance,
        null, null, new object [] {});
      Console.WriteLine("Instance of {0} created.", cobj.GetType().Name);

      // Creating an instance with a constructor that has parameters.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Creating an instance with a constructor that has parameters.");
      Console.WriteLine("------------------------------------------------------------");
      cobj = t.InvokeMember ("TestClass", BindingFlags.Public |
        BindingFlags.Instance | BindingFlags.CreateInstance,
        null, null, new object [] { "Hello, World!" });
      Console.WriteLine("Instance of {0} created with initial value '{1}'.", cobj.GetType().Name,
        cobj.GetType().InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField, null, cobj, null));

      // BindingFlags.DeclaredOnly
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("DeclaredOnly instance members.");
      Console.WriteLine("------------------------------");
      System.Reflection.MemberInfo[] memInfo =
        t.GetMembers(BindingFlags.DeclaredOnly | BindingFlags.Instance |
        BindingFlags.Public);
      for(int i=0;i<memInfo.Length;i++)
      {
        Console.WriteLine(memInfo[i].Name);
      }

      // BindingFlags.IgnoreCase
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.");
      Console.WriteLine("---------------------------------------------------");
      t.InvokeMember("printname", BindingFlags.IgnoreCase | BindingFlags.Static |
        BindingFlags.Public | BindingFlags.InvokeMethod, null, null, new object[]
        {"Brad","Smith"});

      // BindingFlags.FlattenHierarchy
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members." );
      Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------------");
      FieldInfo[] finfos = typeof(MostDerived).GetFields(BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Public |
         BindingFlags.Static | BindingFlags.FlattenHierarchy);
      foreach (FieldInfo finfo in finfos)
      {
        Console.WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo.Name, finfo.DeclaringType.Name);
      }

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Without FlattenHierarchy." );
      Console.WriteLine("-------------------------");
      finfos = typeof(MostDerived).GetFields(BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Public |
         BindingFlags.Static);
      foreach (FieldInfo finfo in finfos)
      {
        Console.WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo.Name, finfo.DeclaringType.Name);
      }
    }
  }

  public class TestClass
  {
    public String Name;
    private Object [] values = new Object [] {0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9};

    public Object this [int index]
    {
      get
      {
        return values[index];
      }
      set
      {
        values[index] = value;
      }
    }

    public Object Value
    {
      get
      {
        return "the value";
      }
    }

    public TestClass () : this("initialName") {}
    public TestClass (string initName)
    {
      Name = initName;
    }

    int methodCalled = 0;

    public static void SayHello ()
    {
      Console.WriteLine ("Hello");
    }

    public void AddUp ()
    {
      methodCalled++;
      Console.WriteLine ("AddUp Called {0} times", methodCalled);
    }

    public static double ComputeSum (double d1, double d2)
    {
      return d1 + d2;
    }

    public static void PrintName (String firstName, String lastName)
    {
      Console.WriteLine ("{0},{1}", lastName,firstName);
    }

    public void PrintTime ()
    {
      Console.WriteLine (DateTime.Now);
    }

    public void Swap(ref int a, ref int b)
    {
      int x = a;
      a = b;
      b = x;
    }
  }

  [DefaultMemberAttribute ("PrintTime")]
  public class TestClass2
  {
    public void PrintTime ()
    {
      Console.WriteLine (DateTime.Now);
    }
  }

  public class Base
  {
    static int BaseOnlyPrivate = 0;
    protected static int BaseOnly = 0;
  }
  public class Derived : Base
  {
    public static int DerivedOnly = 0;
  }
  public class MostDerived : Derived {}
}

/* This example produces output similar to the following:

Invoking a static method.
-------------------------
Hello

Invoking an instance method.
----------------------------
AddUp Called 1 times
AddUp Called 2 times

Invoking a method with parameters.
---------------------------------
100.09 + 184.45 = 284.54

Invoking a field (getting and setting.)
--------------------------------------
Name == initialName
Name == NewName

Invoking an indexed property (getting and setting.)
--------------------------------------------------
Item[3] == 3
Item[3] == NewValue

Getting a field or property.
----------------------------
Name == NewName
Value == the value

Invoking a method with named parameters.
---------------------------------------
Mouse,Micky

Invoking a default member of a type.
------------------------------------
12/23/2009 4:29:21 PM

Invoking a method with ref parameters.
--------------------------------------
2, 1

Creating an instance with a parameterless constructor.
------------------------------------------------------
Instance of TestClass created.

Creating an instance with a constructor that has parameters.
------------------------------------------------------------
Instance of TestClass created with initial value 'Hello, World!'.

DeclaredOnly instance members.
------------------------------
get_Item
set_Item
get_Value
AddUp
PrintTime
Swap
.ctor
.ctor
Item
Value
Name

Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.
---------------------------------------------------
Smith,Brad

Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members.
----------------------------------------------------------------------------
DerivedOnly defined in Derived.
BaseOnly defined in Base.

Without FlattenHierarchy.
-------------------------

 */
Imports System.Reflection
Imports System.IO

Class Invoke

  Public Shared Sub Main()
    ' BindingFlags.InvokeMethod
    ' Call a static method.
    Dim t As Type = GetType(TestClass)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a static method.")
    Console.WriteLine("-------------------------")
    t.InvokeMember("SayHello", BindingFlags.InvokeMethod Or BindingFlags.Public _
      Or BindingFlags.Static, Nothing, Nothing, New Object() {})

    ' BindingFlags.InvokeMethod
    ' Call an instance method.
    Dim c As New TestClass()
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking an instance method.")
    Console.WriteLine("----------------------------")
    c.GetType().InvokeMember("AddUp", BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, c, New Object() {})
    c.GetType().InvokeMember("AddUp", BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, c, New Object() {})

    ' BindingFlags.InvokeMethod
    ' Call a method with parameters.
    Dim args() As Object = {100.09, 184.45}
    Dim result As Object
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a method with parameters.")
    Console.WriteLine("---------------------------------")
    result = t.InvokeMember("ComputeSum", BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, Nothing, args)
    Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", args(0), args(1), result)

    ' BindingFlags.GetField, SetField
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a field (getting and setting.)")
    Console.WriteLine("--------------------------------------")
    ' Get a field value.
    result = t.InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField, Nothing, c, New Object() {})
    Console.WriteLine("Name == {0}", result)
    ' Set a field.
    t.InvokeMember("Name", BindingFlags.SetField, Nothing, c, New Object() {"NewName"})
    result = t.InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField, Nothing, c, New Object() {})
    Console.WriteLine("Name == {0}", result)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking an indexed property (getting and setting.)")
    Console.WriteLine("--------------------------------------------------")
    ' BindingFlags.GetProperty 
    ' Get an indexed property value.
    Dim index As Integer = 3
    result = t.InvokeMember("Item", BindingFlags.GetProperty, Nothing, c, New Object() {index})
    Console.WriteLine("Item[{0}] == {1}", index, result)
    ' BindingFlags.SetProperty
    ' Set an indexed property value.
    index = 3
    t.InvokeMember("Item", BindingFlags.SetProperty, Nothing, c, New Object() {index, "NewValue"})
    result = t.InvokeMember("Item", BindingFlags.GetProperty, Nothing, c, New Object() {index})
    Console.WriteLine("Item[{0}] == {1}", index, result)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Getting a field or property.")
    Console.WriteLine("----------------------------")
    ' BindingFlags.GetField
    ' Get a field or property.
    result = t.InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField Or BindingFlags.GetProperty, Nothing, _
      c, New Object() {})
    Console.WriteLine("Name == {0}", result)
    ' BindingFlags.GetProperty
    result = t.InvokeMember("Value", BindingFlags.GetField Or BindingFlags.GetProperty, Nothing, _
      c, New Object() {})
    Console.WriteLine("Value == {0}", result)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a method with named parameters.")
    Console.WriteLine("---------------------------------------")
    ' BindingFlags.InvokeMethod
    ' Call a method using named parameters.
    Dim argValues() As Object = {"Mouse", "Micky"}
    Dim argNames() As [String] = {"lastName", "firstName"}
    t.InvokeMember("PrintName", BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, Nothing, argValues, Nothing, _
      Nothing, argNames)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a default member of a type.")
    Console.WriteLine("------------------------------------")
    ' BindingFlags.Default
    ' Call the default member of a type.
    Dim t3 As Type = GetType(TestClass2)
    t3.InvokeMember("", BindingFlags.InvokeMethod Or BindingFlags.Default, Nothing, _
      New TestClass2(), New Object() {})

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a method with ByRef parameters.")
    Console.WriteLine("----------------------------------------")
    ' BindingFlags.Static, NonPublic, and Public
    ' Invoking a member by reference.
    Dim m As MethodInfo = t.GetMethod("Swap")
    args = New Object(1) {}
    args(0) = 1
    args(1) = 2
    m.Invoke(New TestClass(), args)
    Console.WriteLine("{0}, {1}", args(0), args(1))

    ' BindingFlags.CreateInstance
    ' Creating an instance.
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Creating an instance with parameterless constructor.")
    Console.WriteLine("----------------------------------------------------")
    Dim obj As Object = GetType(TestClass).InvokeMember("TestClass", BindingFlags.CreateInstance, _
      Nothing, Nothing, New Object() {})
    Console.WriteLine("Instance of {0} created.", obj.GetType().Name)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Creating an instance with a constructor that has parameters.")
    Console.WriteLine("------------------------------------------------------------")
    obj = GetType(TestClass).InvokeMember("TestClass", BindingFlags.CreateInstance, Nothing, _
      Nothing, New Object() { "Hello, World!" })
    Console.WriteLine("Instance of {0} created with initial value '{1}'.", obj.GetType().Name, _
      obj.GetType().InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField, Nothing, obj, Nothing))

    ' BindingFlags.DeclaredOnly
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("DeclaredOnly instance members.")
    Console.WriteLine("------------------------------")
    Dim memInfo As System.Reflection.MemberInfo() = t.GetMembers(BindingFlags.DeclaredOnly Or _
      BindingFlags.Public Or BindingFlags.Instance)
    Dim i As Integer
    For i = 0 To memInfo.Length - 1
      Console.WriteLine(memInfo(i).Name)
    Next i

    ' BindingFlags.IgnoreCase
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.")
    Console.WriteLine("---------------------------------------------------")
    t.InvokeMember("printname", BindingFlags.IgnoreCase Or BindingFlags.Public Or _
      BindingFlags.Static Or BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, Nothing, _
      New Object() {"Brad", "Smith"})

    ' BindingFlags.FlattenHierarchy
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members." )
    Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------------")
    Dim finfos() As FieldInfo = GetType(MostDerived).GetFields(BindingFlags.NonPublic Or _
       BindingFlags.Public Or BindingFlags.Static Or BindingFlags.FlattenHierarchy)
    For Each finfo As FieldInfo In finfos
      Console.WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo.Name, finfo.DeclaringType.Name)
    Next

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Without FlattenHierarchy." )
    Console.WriteLine("-------------------------")
    finfos = GetType(MostDerived).GetFields(BindingFlags.NonPublic Or BindingFlags.Public Or _
       BindingFlags.Static)
    For Each finfo As FieldInfo In finfos
      Console.WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo.Name, finfo.DeclaringType.Name)
    Next
  End Sub
End Class

Public Class TestClass
  Public Name As String
  Private values() As [Object] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

  Default Public Property Item(ByVal index As Integer) As [Object]
    Get
      Return values(index)
    End Get
    Set(ByVal Value As [Object])
      values(index) = Value
    End Set
  End Property

  Public ReadOnly Property Value() As [Object]
    Get
      Return "the value"
    End Get
  End Property

  Public Sub New(ByVal initName As String)
    Name = initName
  End Sub 

  Public Sub New()
    MyClass.New("initialName")
  End Sub 

  Private methodCalled As Integer = 0

  Public Shared Sub SayHello()
    Console.WriteLine("Hello")
  End Sub 

  Public Sub AddUp()
    methodCalled += 1
    Console.WriteLine("AddUp Called {0} times", methodCalled)
  End Sub 

  Public Shared Function ComputeSum(ByVal d1 As Double, ByVal d2 As Double) As Double
    Return d1 + d2
  End Function 

  Public Shared Sub PrintName(ByVal firstName As [String], ByVal lastName As [String])
    Console.WriteLine("{0},{1}", lastName, firstName)
  End Sub 

  Public Sub PrintTime()
    Console.WriteLine(DateTime.Now)
  End Sub 

  Public Sub Swap(ByRef a As Integer, ByRef b As Integer)
    Dim x As Integer = a
    a = b
    b = x
  End Sub
End Class

<DefaultMemberAttribute("PrintTime")> _
Public Class TestClass2

  Public Sub PrintTime()
    Console.WriteLine(DateTime.Now)
  End Sub 
End Class

Public Class Base
  Shared BaseOnlyPrivate As Integer = 0
  Protected Shared BaseOnly As Integer = 0
End Class

Public Class Derived 
  Inherits Base
  Public Shared DerivedOnly As Integer = 0
End Class

Public Class MostDerived 
  Inherits Derived
End Class

' This example produces output similar to the following:
'
'Invoking a static method.
'-------------------------
'Hello
'
'Invoking an instance method.
'----------------------------
'AddUp Called 1 times
'AddUp Called 2 times
'
'Invoking a method with parameters.
'---------------------------------
'100.09 + 184.45 = 284.54
'
'Invoking a field (getting and setting.)
'--------------------------------------
'Name == initialName
'Name == NewName
'
'Invoking an indexed property (getting and setting.)
'--------------------------------------------------
'Item[3] == 3
'Item[3] == NewValue
'
'Getting a field or property.
'----------------------------
'Name == NewName
'Value == the value
'
'Invoking a method with named parameters.
'---------------------------------------
'Mouse,Micky
'
'Invoking a default member of a type.
'------------------------------------
'12/23/2009 4:34:22 PM
'
'Invoking a method with ByRef parameters.
'----------------------------------------
'2, 1
'
'Creating an instance with parameterless constructor.
'----------------------------------------------------
'Instance of TestClass created.
'
'Creating an instance with a constructor that has parameters.
'------------------------------------------------------------
'Instance of TestClass created with initial value 'Hello, World!'.
'
'DeclaredOnly instance members.
'------------------------------
'get_Item
'set_Item
'get_Value
'AddUp
'PrintTime
'Swap
'.ctor
'.ctor
'Item
'Value
'Name
'
'Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.
'---------------------------------------------------
'Smith,Brad
'
'Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members.
'----------------------------------------------------------------------------
'DerivedOnly defined in Derived.
'BaseOnly defined in Base.
'
'Without FlattenHierarchy.
'-------------------------
'

Uwagi

To BindingFlags powiązanie kontrolek dla wielu klas w Systemprzestrzeniach nazw , System.Reflectioni System.Runtime , które wywołują, tworzą, pobierają, ustawiają i znajdują elementy członkowskie i typy.

BindingFlags są używane w następujących Type metodach i innych miejscach, takich jak MethodBase.Invoke:

InvokeMember i GetMethod są szczególnie ważne.

Flagi powiązań można podzielić na kategorie, określając sposób identyfikowania elementu członkowskiego typu, jak wymieniono w poniższej tabeli.

Zidentyfikowane przez ułatwienia dostępu Zidentyfikowane przez argument powiązania Zidentyfikowane przez operację
Zadeklarowane Wł.

FlattenHierarchy

IgnoreCase

IgnoreReturn

Wystąpienie

Niepublicznych

Publiczne

Static
ExactBinding

OptionalParamBinding
Createinstance

GetField

Setfield

Getproperty

SetProperty

InvokeMethod

PutDispProperty

PutRefDispProperty

Uwaga

Należy określić Instance lub Static wraz z Public lub NonPublic lub nie zostaną zwrócone żadne elementy członkowskie.

W poniższej tabeli wymieniono przymusy wykonywane domyślnie Binder.ChangeType. Ta tabela dotyczy szczególnie flagi BindingFlags.ExactBinding powiązania. Ogólna zasada polega na tym, że ChangeType należy wykonywać tylko rozszerzanie przymusów, które nigdy nie tracą danych. Przykładem rozszerzania przymusu jest zmuszanie wartości, która jest 32-bitową liczbą całkowitą ze znakiem do wartości, która jest 64-bitową liczbą całkowitą ze znakiem. Różni się to od zawężającego przymusu, co może spowodować utratę danych. Przykładem zawężania jest zmuszanie 64-bitowej liczby całkowitej ze znakiem do 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem.

Typ źródła Typ docelowy
Dowolny typ Jego typ podstawowy.
Dowolny typ Interfejs, który implementuje.
Char UInt16, UInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, Double
Byte Char, UInt16, Int16, UInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, Double
SByte Int16, Int32, Int64, Single, Double
UInt16 UInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, Double
Int16 Int32, Int64, Single, Double
UInt32 UInt64, Int64, Single, Double
Int32 Int64, Single, Double
UInt64 Single, Double
Int64 Single, Double
Single Double
Brak odwołania Według odwołania.

Gdy jest używana flaga BindingFlags.ExactBinding powiązania, odbicie modeluje reguły ułatwień dostępu w typowym systemie typów. Jeśli na przykład obiekt wywołujący znajduje się w tym samym zestawie, obiekt wywołujący nie potrzebuje specjalnych uprawnień do wewnętrznych elementów członkowskich. W przeciwnym razie obiekt wywołujący potrzebuje elementu ReflectionPermission. Jest to zgodne z wyszukiwaniem elementów członkowskich, które są chronione, prywatne itd.

Dotyczy