FieldToken Struktura

Definicja

FieldToken Struktura jest reprezentacją obiektu tokena, który reprezentuje pole.The FieldToken struct is an object representation of a token that represents a field.

public value class FieldToken
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct FieldToken
type FieldToken = struct
Public Structure FieldToken
Dziedziczenie
FieldToken
Atrybuty

Pola

Empty

Wartość domyślna FieldToken z Token wartością 0.The default FieldToken with Token value 0.

Właściwości

Token

Pobiera token metadanych dla tego pola.Retrieves the metadata token for this field.

Metody

Equals(FieldToken)

Wskazuje, czy bieżące wystąpienie jest równe określonemu FieldToken.Indicates whether the current instance is equal to the specified FieldToken.

Equals(Object)

Określa FieldToken , czy obiekt jest wystąpieniem i jest równe temu wystąpieniu.Determines if an object is an instance of FieldToken and is equal to this instance.

GetHashCode()

Generuje kod skrótu dla tego pola.Generates the hash code for this field.

Operatory

Equality(FieldToken, FieldToken)

Wskazuje, czy FieldToken dwie struktury są równe.Indicates whether two FieldToken structures are equal.

Inequality(FieldToken, FieldToken)

Wskazuje, czy FieldToken dwie struktury nie są równe.Indicates whether two FieldToken structures are not equal.

Dotyczy