SignatureToken Struktura

Definicja

Token Przedstawia zwracane przez metadane reprezentujące sygnaturę.Represents the Token returned by the metadata to represent a signature.

public value class SignatureToken
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct SignatureToken
type SignatureToken = struct
Public Structure SignatureToken
Dziedziczenie
SignatureToken
Atrybuty

Pola

Empty

Wartość domyślna SignatureToken z Token wartością 0.The default SignatureToken with Token value 0.

Właściwości

Token

Pobiera token metadanych dla zmiennej lokalnej dla tej metody.Retrieves the metadata token for the local variable signature for this method.

Metody

Equals(Object)

Sprawdza, czy dany obiekt jest wystąpieniem SignatureToken i jest równe temu wystąpieniu.Checks if the given object is an instance of SignatureToken and is equal to this instance.

Equals(SignatureToken)

Wskazuje, czy bieżące wystąpienie jest równe określonemu SignatureToken.Indicates whether the current instance is equal to the specified SignatureToken.

GetHashCode()

Generuje kod skrótu dla tej sygnatury.Generates the hash code for this signature.

Operatory

Equality(SignatureToken, SignatureToken)

Wskazuje, czy SignatureToken dwie struktury są równe.Indicates whether two SignatureToken structures are equal.

Inequality(SignatureToken, SignatureToken)

Wskazuje, czy SignatureToken dwie struktury nie są równe.Indicates whether two SignatureToken structures are not equal.

Dotyczy