IReflect.UnderlyingSystemType Właściwość

Definicja

Pobiera typ podstawowy reprezentujący IReflect obiekt.Gets the underlying type that represents the IReflect object.

public:
 property Type ^ UnderlyingSystemType { Type ^ get(); };
public Type UnderlyingSystemType { get; }
member this.UnderlyingSystemType : Type
Public ReadOnly Property UnderlyingSystemType As Type

Wartość właściwości

Type

Typ podstawowy, który reprezentuje IReflect obiekt.The underlying type that represents the IReflect object.

Dotyczy

Zobacz też