CustomAttributeNamedArgument<TType> Struktura

Definicja

Reprezentuje nazwany argument, który został zdekodowany z podpisu atrybutu niestandardowego.Represents a named argument decoded from a custom attribute signature.

generic <typename TType>
public value class CustomAttributeNamedArgument
public struct CustomAttributeNamedArgument<TType>
type CustomAttributeNamedArgument<'ype> = struct
Public Structure CustomAttributeNamedArgument(Of TType)

Parametry typu

TType

Typ używany do reprezentowania typów wartości, które zostały zdekodowane z podpisu atrybutu niestandardowego.The type used to represent types of values decoded from the custom attribute signature.

Dziedziczenie
CustomAttributeNamedArgument<TType>

Konstruktory

CustomAttributeNamedArgument<TType>(String, CustomAttributeNamedArgumentKind, TType, Object)

Inicjuje nowe wystąpienie struktury CustomAttributeNamedArgument<TType> przy użyciu określonej nazwy, rodzaju, typu i wartości.Initializes a new instance of the CustomAttributeNamedArgument<TType> structure using the specified name, kind, type, and value.

Właściwości

Kind

Pobiera typ argumentu.Gets the kind of argument.

Name

Pobiera nazwę argumentu.Gets the name of the argument.

Type

Pobiera typ argumentu.Gets the type of the argument.

Value

Pobiera wartość argumentu.Gets the value of the argument.

Dotyczy