CustomAttributeValue<TType> Struktura

Definicja

Reprezentuje atrybut niestandardowy typu określonego przez TType.Represents a custom attribute of the type specified by TType.

generic <typename TType>
public value class CustomAttributeValue
public struct CustomAttributeValue<TType>
type CustomAttributeValue<'ype> = struct
Public Structure CustomAttributeValue(Of TType)

Parametry typu

TType

Typ atrybutu.The attribute type.

Dziedziczenie
CustomAttributeValue<TType>

Konstruktory

CustomAttributeValue<TType>(ImmutableArray<CustomAttributeTypedArgument<TType>>, ImmutableArray<CustomAttributeNamedArgument<TType>>)

Inicjuje nowe wystąpienie CustomAttributeValue<TType> struktury przy użyciu określonych stałych argumentów i nazwanych argumentów.Initializes a new instance of the CustomAttributeValue<TType> structure using the specified fixed arguments and named arguments.

Właściwości

FixedArguments

Pobiera stałe argumenty dla atrybutu niestandardowego.Gets the fixed arguments for the custom attribute.

NamedArguments

Pobiera nazwane argumenty dla wartości atrybutu niestandardowego.Gets the named arguments for the custom attribute value.

Dotyczy