MethodBodyStreamEncoder(BlobBuilder) Konstruktor

Definicja

public:
 MethodBodyStreamEncoder(System::Reflection::Metadata::BlobBuilder ^ builder);
public MethodBodyStreamEncoder (System.Reflection.Metadata.BlobBuilder builder);
new System.Reflection.Metadata.Ecma335.MethodBodyStreamEncoder : System.Reflection.Metadata.BlobBuilder -> System.Reflection.Metadata.Ecma335.MethodBodyStreamEncoder
Public Sub New (builder As BlobBuilder)

Parametry

builder
BlobBuilder

Dotyczy