NamedArgumentsEncoder Struktura

Definicja

public value class NamedArgumentsEncoder
public struct NamedArgumentsEncoder
type NamedArgumentsEncoder = struct
Public Structure NamedArgumentsEncoder
Dziedziczenie
NamedArgumentsEncoder

Konstruktory

NamedArgumentsEncoder(BlobBuilder)

Inicjuje nowe wystąpienie struktury NamedArgumentsEncoder.Initializes a new instance of the NamedArgumentsEncoder structure.

Właściwości

Builder

Metody

AddArgument(Boolean, Action<NamedArgumentTypeEncoder>, Action<NameEncoder>, Action<LiteralEncoder>)

Koduje nazwany argument (pole lub właściwość).Encodes a named argument (a field or property).

AddArgument(Boolean, NamedArgumentTypeEncoder, NameEncoder, LiteralEncoder)

Koduje nazwany argument (pole lub właściwość) i zwraca trzy kodery, które muszą być używane w kolejności, w jakiej występują na liście parametrów.Encodes a named argument (a field or property) and returns three encoders that must be used in the order they appear in the parameter list.

Dotyczy