EntityHandle.Equals Metoda

Definicja

Przeciążenia

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące wystąpienie i określony obiekt są równe.

Equals(EntityHandle)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące wystąpienie i określone EntityHandle są równe.

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące wystąpienie i określony obiekt są równe.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
public override bool Equals (object? obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Obiekt do porównania z bieżącym wystąpieniem.

Zwraca

Boolean

true jeśli obj jest elementem EntityHandle i jest równy bieżącemu wystąpieniu; w przeciwnym razie false.

Dotyczy

Equals(EntityHandle)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące wystąpienie i określone EntityHandle są równe.

public:
 virtual bool Equals(System::Reflection::Metadata::EntityHandle other);
public bool Equals (System.Reflection.Metadata.EntityHandle other);
override this.Equals : System.Reflection.Metadata.EntityHandle -> bool
Public Function Equals (other As EntityHandle) As Boolean

Parametry

other
EntityHandle

Wartość do porównania z bieżącym wystąpieniem.

Zwraca

Boolean

true jeśli bieżące wystąpienie i other są równe; w przeciwnym razie false.

Implementuje

Dotyczy