EntityHandle Struktura

Definicja

Reprezentuje jednostkę metadanych (na przykład odwołanie do typu, definicję typu, specyfikację typu, definicję metody lub atrybut niestandardowy).

public value class EntityHandle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::EntityHandle>
public struct EntityHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.EntityHandle>
public readonly struct EntityHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.EntityHandle>
type EntityHandle = struct
Public Structure EntityHandle
Implements IEquatable(Of EntityHandle)
Dziedziczenie
EntityHandle
Implementuje

Uwagi

Służy EntityHandle do przechowywania wielu rodzajów dojść jednostki. Ma mniejszy ślad pamięci niż Handle.

Pola

AssemblyDefinition
ModuleDefinition

Właściwości

IsNil
Kind

Metody

Equals(EntityHandle)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące wystąpienie i określone EntityHandle są równe.

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące wystąpienie i określony obiekt są równe.

GetHashCode()

Zwraca wartość skrótu dla tego wystąpienia.

Operatory

Equality(EntityHandle, EntityHandle)
Explicit(Handle to EntityHandle)
Implicit(EntityHandle to Handle)
Inequality(EntityHandle, EntityHandle)

Dotyczy