EntityHandle Struktura

Definicja

Reprezentuje jednostkę metadanych (na przykład odwołanie do typu, definicję typu, specyfikację typu, definicję metody lub atrybut niestandardowy).Represents a metadata entity (such as a type reference, type definition, type specification, method definition, or custom attribute).

public value class EntityHandle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::EntityHandle>
public struct EntityHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.EntityHandle>
type EntityHandle = struct
Public Structure EntityHandle
Implements IEquatable(Of EntityHandle)
Dziedziczenie
EntityHandle
Implementuje

Uwagi

Służy EntityHandle do przechowywania wielu rodzajów uchwytów jednostek.Use EntityHandle to store multiple kinds of entity handles. Ma mniejszą ilość pamięci niż Handle .It has a smaller memory footprint than Handle.

Pola

AssemblyDefinition
ModuleDefinition

Właściwości

IsNil
Kind

Metody

Equals(EntityHandle)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące wystąpienie i określone wartości EntityHandle są równe.Returns a value that indicates whether the current instance and the specified EntityHandle are equal.

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące wystąpienie i określony obiekt są równe.Returns a value that indicates whether the current instance and the specified object are equal.

GetHashCode()

Zwraca wartość skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

Operatory

Equality(EntityHandle, EntityHandle)
Explicit(Handle to EntityHandle)
Implicit(EntityHandle to Handle)
Inequality(EntityHandle, EntityHandle)

Dotyczy