Handle Struktura

Definicja

Reprezentuje dowolną jednostkę metadanych (na przykład odwołanie do typu, definicję typu, specyfikację typu, definicję metody lub atrybut niestandardowy) lub wartość (ciąg, obiekt BLOB, identyfikator GUID lub ciąg użytkownika).Represents any metadata entity (such as a type reference, a type definition, a type specification, a method definition, or a custom attribute) or value (a string, blob, guid, or user string).

public value class Handle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::Handle>
public struct Handle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.Handle>
type Handle = struct
Public Structure Handle
Implements IEquatable(Of Handle)
Dziedziczenie
Handle
Implementuje

Uwagi

Użyj Handle do przechowywania wielu rodzajów dojść.Use Handle to store multiple kinds of handles.

Pola

AssemblyDefinition
ModuleDefinition

Właściwości

IsNil
Kind

Metody

Equals(Handle)
Equals(Object)
GetHashCode()

Operatory

Equality(Handle, Handle)
Inequality(Handle, Handle)

Dotyczy