HandleComparer.Default Właściwość

Definicja

public:
 static property System::Reflection::Metadata::HandleComparer ^ Default { System::Reflection::Metadata::HandleComparer ^ get(); };
public static System.Reflection.Metadata.HandleComparer Default { get; }
member this.Default : System.Reflection.Metadata.HandleComparer
Public Shared ReadOnly Property Default As HandleComparer

Wartość właściwości

HandleComparer

Dotyczy