ImportScope Struktura

Definicja

Zawiera informacje o zakresie leksykalnym, w którym jest dostępna Grupa importów.Provides information about the lexical scope within which a group of imports are available. Te informacje są przechowywane w metadanych debugowania.This information is stored in debug metadata.

public value class ImportScope
public struct ImportScope
type ImportScope = struct
Public Structure ImportScope
Dziedziczenie
ImportScope

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ImportScope Table "0x35 .See ImportScope Table" 0x35 for more information.

Właściwości

ImportsBlob
Parent

Metody

GetImports()

Dotyczy